Staatsbons

De Dienst van de Grootboeken (GBGL) valt onder het Federaal Agentschap van de Schuld. Deze dienst staat in voor het beheer van de inschrijvingen op naam. Concreet betekent dit dat in een speciaal register, een “Grootboek”, alle gegevens bijgehouden worden  van iedereen die via het Agentschap Staatsbons, OLO’s of schatkistcertificaten aangekocht heeft. Zo vermeldt dit register onder meer de identiteit van de koper en het bedrag van de aankoop. De Dienst van de Grootboeken zorgt voor de financiële dienst van deze leningen: betaling van de rente bij de interestvervaldag en de terugbetaling van het kapitaal bij de eindvervaldag of bij een tussentijdse vervaldag. Deze dienstverlening is volledig gratis.

De Dienst van de Grootboeken richt zich tot iedereen: particuliere of professionele investeerders, ingezetene of niet-ingezetene spaarders of spaarders die al dan niet vrijgesteld zijn van de roerende voorheffing.
 

HOE INSCHRIJVEN ?

PARTICULIEREN (1)

OPENBARE INSTELLINGEN
en andere investeerders

Primaire markt

Secundaire markt

Primaire markt

Secundaire markt

Het formulier voor de inschrijvingen op naam invullen en het ondertekend terugsturen

n.a.

Het formulier voor de inschrijvingen op naam invullen en het ondertekend terugsturen

(1) Staatsbons zijn bestemd voor particulieren gedomicilieerd in de EU en enkele andere categorieën van investeerders zoals stichtingen, sommige openbare instellingen, verenigingen zonder winstoogmerk, kerkfabrieken of instellingen die in het nationaal register van rechtspersonen geklasseerd worden onder de rubriek “erediensten” en gelijkaardige buitenlandse verenigingen die volgens het Europese gemeenschapsrecht van dezelfde rechten genieten.

Bij elke inschrijving ontvangt de inschrijver een “uittreksel van inschrijving” met alle gegevens over de inschrijving.

Het is ook mogelijk om effecten te verkopen :

  • Het luik  « verkoop » van het formulier “annulering van een inschrijving op naam” invullen.
  • Het formulier afdrukken, het ondertekenen (particulieren moeten hun handtekening laten wettigen, hetzij bij onze dienst, hetzij bij een bevoegde instantie), en het daarna naar ons versturen.
  • Eens men de aanvraag ontvangen heeft, wordt het bedrag van de verkochte effecten gestort op het rekeningnummer vermeld op het aanvraagformulier.
  • Een gedetailleerd borderel van de verkoop wordt naar de titularis gestuurd met de exacte datum waarop de storting werd uitgevoerd.
  • De inschrijving op naam wordt aangepast (gedeeltelijke verkoop) of geannuleerd (volledige verkoop).

Het is mogelijk om uw effecten over te schrijven naar uw financiële instelling.

  • Het luik « overschrijving » van het formulier “annulering van een inschrijving op naam” invullen.
  • Het formulier afdrukken, het ondertekenen (particulieren moeten hun handtekening laten wettigen, hetzij bij onze dienst, hetzij bij een bevoegde instantie), en het daarna naar de NBB versturen.
  • Op de aangegeven datum van de overdracht wordt de inschrijving op naam gewijzigd (gedeeltelijke overdracht) of geannuleerd (volledige overdracht) en wordt de rekening van de betrokken financiële instelling gecrediteerd.

Op iedere rentevervaldag gebeurt de betaling van de rente automatisch zonder bijkomende formaliteiten.

Op de eindvervaldag van de effecten wordt het kapitaal automatisch terugbetaald zonder bijkomende formaliteiten en wordt de inschrijving op naam ook automatisch gewist.