A-Z

A B C E F H I K L M N O P R S T V W X
  • Herfinancieringsrisico

    In extreme gevallen gaat het om een toestand waarbij leningen die op vervaldag komen niet kunnen geherfinancierd worden (credit crunch). Concreter heeft dit risico betrekking op het feit dat men meer zal moeten betalen voor leningen wanneer men geconfronteerd wordt met grote financieringsbehoeften. Het herfinancieringsrisico wordt bepaald door het jaarlijks bedrag  van de federale staatsschuld dat op vervaldag komt en dat moet geherfinancierd worden. Hoe meer de vervaldagenkalender in de tijd gespreid is, hoe kleiner het herfinancieringsrisico en vice-versa. Daarom legt de minister van Financiën limieten op voor  de  herfinanciering van de schuld. Deze limieten komen overeen met een bedrag dat jaarlijks mag geherfinancierd worden zonder belangrijke toegevingen qua rendement op prijzen. Bijgevolg mag het  bedrag van de schuld in euro  dat binnen de 12 maanden moet geherfinancierd worden, niet groter zijn dan een bepaald percentage van de totale schuld. Ook het bedrag van de schuld in euro die binnen de 5 maanden moet geherfinancierd worden, is beperkt ten opzichte van de totale schuld.  Deze percentages worden berekend op basis van een zesmaandelijks voortschrijdend gemiddelde. 

  • Herzettingsrisico

    Risico dat men zich in de toekomst zal moeten herfinancieren tegen hogere rentevoeten als gevolg van de stijging van de algemene prijsindex. Een eerste indicatie van de impact van de rente op de toekomstige begrotingen wordt is de wijze waarop de vervaldagenkalender gespreid is. Door een uniforme spreiding van de vervaldagenkalender kan men op regelmatige basis de coupons van de portefeuille herzetten. Daarnaast heeft men ook limieten opgesteld voor het herzettingsrisico op 12 maanden , m.a.w.  een maximumpercentage  van de schuld waarvan de coupon mag herzet worden binnen de 12 maanden. Hetzelfde gebeurde ook voor het risico op 60 maanden. Het gemiddelde bedrag dat moet geherfinancierd worden  in de tussentijdse periode, d.w.z. tussen het tweede en het vijfde jaar, mag op jaarbasis met niet meer dan 20% toenemen. Men interest rate swaps kan men het herzettinsrisico beperken.