Euro Commercial Paper (ECP)

Dit is een korte samenvatting van het belastingregime dat van toepassing als u investeert in Euro Commercial Paper (hierna de ECP’s genoemd) dat beter beschreven is in het Information Memorandum van 15 december 2015. U neemt echter het best contact op met uw financiële tussenpersoon of de fiscale administratie (zie contactcenter onderaan) om het regime te kennen dat specifiek op u van toepassing is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw financiële tussenpersoon verplicht is om bepaalde kennisgevingen te doen zoals in het kader van de "Foreign Account Taks Compliance Act" (FATCA).

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij het Contactcenter van de FOD Financiën.
(Tel. 0257 257 57, gewoon tarief, elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).

Het X/N- stelsel van de Nationale Bank van België is van toepassing op de ECP's. Dit betekent het volgende:

 1. Voor niet-vrijgestelde investeerders is er een bronheffing (aanslagvoet op dit ogenblik 30%) op de inkomsten van de ECP's.
  Niet-vrijgestelde investeerders zijn vooral de in België verblijvende investeerders zoals particulieren of sommige organisaties zonder winstoogmerk.

 2. Voor bepaalde vrijgestelde investeerders is er geen bronheffing voor zover de ECP's worden aangehouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij het X/N - stelsel van de Nationale Bank van België of bij een deelnemer aan dit systeem.
  De vrijgestelde investeerders zijn de entiteiten die vermeld worden in artikel 4 van het Koninklijk besluit van 26 mei 1994. Het betreft o.a.:
 • de investeerders die niet beschouwd worden als verblijfhouders in het koninkrijk m.b.t. de Belgische belasting.
  • Instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die bestaan uit een onverdeeld vermogen, beheerd door een beheersvennootschap voor rekening van de deelnemers, zijn slechts vrijgesteld wanneer hun rechten van deelneming niet openbaar in België worden uitgegeven en niet in België worden verhandeld.
  • Natuurlijke personen en verenigingen zonder winstoogmerk zijn slechts vrijgesteld indien zij geen ECP's aanhouden door tussenkomst van een Belgische instelling (in de zin van artikel 229 van het Belgisch wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, het "WIB 92") en geen activiteit in België uitoefenen (in de zin van artikel 228, paragraaf 2, lid 4 van hetzelfde wetboek);
 •  alle binnenlandse vennootschappen in de zin van artikel 2 WIB 92.

Wanneer hij een vrijgestelde rekening opent bij het X/N stelsel van de Nationale Bank van België (NBB) of bij een deelnemer aan dit systeem, dient een vrijgestelde investeerder een identificatieattest van zijn status als vrijgestelde investeerder af te leveren via een formulier, waarvan de inhoud bepaald wordt door de Minister van Financiën.

Er zijn geen doorlopende verklaringen vereist van de vrijgestelde investeerders. De deelnemers zelf daarentegen moeten jaarlijks een verklaring afleggen aan het X/N stelsel van de NBB over de vrijgestelde status van elke investeerder voor wiens rekening zij ECP's aanhouden op een vrijgestelde rekening.

Bijkomende informatie kunt u verkrijgen bij het contactcenter van de FOD Financiën op het tel. 02/57 257 57, gewoon tarief, elke werkdag van 8 uur tot 17 uur.

De taxatie van de ECP's wordt voornamelijk geregeld door de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten en het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing, regime gekend onder de naam "X/N stelsel".
Het verwerven of het overdragen van de gedematerialiseerde ECP's is niet onderworpen aan enig Belgisch zegelrecht, B.T.W. noch aan enige andere belasting op de overdracht ervan.

Indien u als natuurlijke persoon onderworpen bent aan de Belgische taks op effectenrekeningen van momenteel 0.15 % op een bedrag van 500 000 euro, is het mogelijk dat u het nodige moet doen voor de aangifte.
Indien u een natuurlijke persoon niet-inwoner bent, is deze taks slechts van toepassing zo u een of meerdere effectenrekeningen houdt bij een of meerdere in België opgerichte of gevestigde tussenpersonen.