Geheel van de overheden

Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het maakt studies en vooruitzichten over economische, sociale en milieubeleidskwesties. Ook wordt de integratie van die beleidskwesties in een context van duurzame ontwikkeling bestudeerd.

Daartoe verzamelt en analyseert het FPB gegevens, verkent het de mogelijke evoluties, identificeert het alternatieven, evalueert het de gevolgen van beleidsmaatregelen en doet het voorstellen. Zijn wetenschappelijke deskundigheid staat ter beschikking van de regering, het parlement, de sociale partners en nationale en internationale instellingen. Het FPB zorgt voor een ruime verspreiding van zijn werkzaamheden. De resultaten van het onderzoek worden aan de gemeenschap meegedeeld en dragen bij tot het democratisch debat.

Indicatoren over de macro-economische situatie

Om de huidige toestand van de Belgische economie te evalueren, actualiseert het FPB regelmatig een reeks indicatoren. Die indicatoren betreffen de macro-economische situatie van de economieën van België, zijn drie buurlanden en de eurozone, alsook de transportsector.

Links naar de website van het Federaal Planbureau:

De Nationale Bank (NBB) is sinds 1850 de centrale bank van België.

Ze voert taken van algemeen belang uit, zowel op het nationale als op het internationale vlak.

In samenwerking met het Federaal Agentschap van de Schuld en een aantal van de Primary Dealers, publiceert ze elke drie maanden de "Belgian Prime News" (in het Engels).

 

In een sterk veranderende Belgische en internationale economische context bestaat de missie van de FOD Economie erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België.

In dat opzicht wil de FOD Economie de goederen- en dienstenmarkt grondig kennen en goed ondersteunen om ze beter te stimuleren.

Link naar de website van de FOD Economie :