Geheel van de overheden

Verbintenis van de Lidstaten van de Europese Unie

De lidstaten van de EU hebben zich ertoe verbonden om, in het kader van het stabiliteits- en groeipact, "de middellangetermijndoelstelling van een begroting die vrijwel in evenwicht is of een overschot vertoont te verwezenlijken, overeenkomstig hun stabiliteits- en convergentieprogramma's, ...". (Resolutie van de Europese Raad betreffende het stabiliteits- en groeipact. Amsterdam, 17 juni 1997).

Het stabiliteitsprogramma

Overeenkomstig deze verbintenis bezorgen de lidstaten jaarlijks een stabiliteitsprogramma (of een convergentieprogramma in het geval van landen die de euro niet hebben ingevoerd) aan de Raad en de Commissie. (Verordening (EG) nr. 1466/97 van de Raad van 7 juli 1997 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid.)