Groene OLO

De Belgische Staat voerde in februari 2018 een eerste groene OLO-uitgifte uit in euro met een looptijd van 15 jaar (OLO86) volgens een kader waarvoor Sustainalytics een “second opinion” had afgegeven. In de tussentijd heeft het Agentschap een update van dit kader voorbereid om meer in overeenstemming te zijn met de huidige marktpraktijken. Dit is ook beoordeeld door een externe tegenpartij, in dit geval Moody's ESG. Vanaf juli 2022 zullen alle toekomstige uitgiften van groene OLO's, zowel OLO86 als toekomstige groene OLO's, onder dit nieuwe kader worden uitgevoerd.

 

 

 

Groene OLO

  Green OLO 86 Green OLO 96
Uitgifte datum 26 februari 2018  14 september 2022
Eindvervaldag 22 april 2033 22 april 2039
Coupon 1.25% 2.75%
Initiele bedrag 4.50 miljiard euro 4.50 miljiard euro
Huidige uitstaande bedrag (31/05/2023) 10.63 miljiard euro 5.36 miljiard euro
Splitsbaar Ja Ja
Transactie sammenvatting Groene OLO 86 Term sheets Groene OLO 96 Term sheets

 

 

Framework

Tot 2021 werden groene OLO's uitgegeven onder het kader van 2018.

Vanaf 2022 volgden alle nieuwe groene OLO-uitgiften het kader van 2022.

Het Koninkrijk België verbindt zich om de beleggers twee soorten van rapporten voor te leggen:

 1. De FOD Financiën en het Federaal Agentschap van de Schuld gaan voor alle uitgiften in dit kader een rapportering publiceren van het beheer en de toewijzing van de fondsen van het voorgaande jaar aan de in aanmerking komende groene uitgaven, of tenminste de schattingen ervan die in de loop van het jaar verder verfijnd zullen worden. Dit laatste is in het bijzonder het geval voor belastingverminderingen waarvan het bedrag pas bekend is van zodra de belastingaangiften van huishoudens en bedrijven verwerkt zijn. Deze uitgaven maken wel slechts een beperkt deel uit van de totale in aanmerking komende groene uitgaven.

De eerste rapportering van de toewijzing zal gepubliceerd worden in het jaar dat volgt op de eerste uitgifte en nadien jaarlijks tot de volledige toewijzing.

De toegewezen fondsen zullen ingedeeld worden naar groene sector (bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzaam vervoer, hernieuwbare energie, kringloopeconomie, biologische rijkdommen en landgebruik) en naar soort van uitgave (bijvoorbeeld voor investeringsuitgaven, operationele uitgaven,…).

De toewijzing van de fondsen zal jaarlijks gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditfirma.

Allocatierapport 2021
Allocatierapport 2020
Allocatierapport 2019
Allocatierapport 2018

 

 1. De Minister voor Milieu coördineert en publiceert bovendien een effectrapport met een beoordeling van het effect op het milieu van de in aanmerking komende groene uitgaven. Een werkgroep, bestaande uit de Directie-generaal Milieu, de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit, de Directie-generaal Energie, de Regie der Gebouwen, de FOD Wetenschapsbeleid en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, en iedere andere relevante entiteit, zorgt voor de input voor dit effectrapport.

  Het eerste effectrapport zal gepubliceerd worden in het jaar volgend op de uitgifte, en nadien bij bijkomende uitgiften in functie van de beschikbaarheid van andere relevante informatie.

  Effectrapport 2019-2021                  (alleen beschikbaar in het Engels)
  Effectrapport 2018                          (alleen beschikbaar in het Engels)
   

 2. Vanaf 2023 worden de allocatie- en effectrapporten opgenomen in één rapport, die jaarlijks wordt gepubliceerd

  Allocatie- en effectrapport 2022        (alleen beschikbaar in het Engels)
  Erratum                                         (alleen beschikbaar in het Engels)
  Methodologie van de effectrapport    (alleen beschikbaar in het Engels)
   

 3. Excel allocatie- en impactoverzicht

 

Global Capital EMEA/SRI awards

"EMEA Green / SRI Bond Deal van het jaar"

Op dinsdag 4 september 2018 werd de eerste Groene OLO van het Koninkrijk België door Global Capital bekroond als de EMEA Green / SRI Bond Deal van het jaar. De prijs werd ontvangen door Anne Leclercq, directeur Treasury en Capital Markets bij het Agentschap van de Schuld, tijdens de Global Capital SRI-conferentie in Amsterdam.

In februari 2018 lanceerde het Koninkrijk België de groene OLO-transactie van EUR 4,5 miljard met een looptijd van 1,250% over 15 jaar, aldus de tweede overheid in de eurozone die zich richt op de markt voor groene obligaties, om de ontwikkeling van de Belgische groene financiën en het engagement van het Koninkrijk voor de beperking van de klimaatverandering en bescherming van het milieu te versterken.

De transactie werd zeer goed onthaald door de gemeenschap van groene investeerders en voegde onmiddellijk aanzienlijke omvang en liquiditeit toe aan de groene obligatiemarkten.

Het Agentschap van de Schuld dankt BNP Paribas Fortis en Crédit Agricole CIB, de joint-lead en co-lead managers en alle betrokken Belgische federale diensten en openbare instellingen voor hun inzet voor deze zeer succesvolle transactie.

https://www.globalcapital.com/article/b19tcwdcbrq2ks/sri-award-winners-2018-revealed

   

Climate Bonds - Green bond awards

"Grootste obligatie op een biljoenenmarkt"

"Grootste nieuwe uitgever op een biljoenenmarkt"

Climate Bonds kondigt de winnaars aan van de 2019 Green Bond Pioneer Award
Erkenning voor wereldwijd leiderschap, beste praktijken en innovatie in groene financiën
Opkomende naties stimuleren klimaatfinanciering

 

Londen 05/03/2019: Wereldwijd leiderschap inzake de uitgifte van groene obligaties en de ontwikkeling van groene financiën, werd opnieuw erkend door Climate Bonds tijdens de 4de jaarlijkse Green Bond Pioneer Awards (GBPA), aangekondigd voor een internationaal publiek in Londen aan de vooravond van de jaarlijkse Climate Bonds conferentie.

Bij deze gelegenheid ontving België 2 onderscheidingen voor zijn inaugurale groene obligatie die in februari 2018 werd uitgegeven.

De GBPA zijn de belangrijkste jaarlijkse erkenning van prestaties door organisaties, financiële instellingen, overheden en individuen die leiderschap hebben getoond door baanbrekende initiatieven en groene uitgiftes, door voorbeelden te geven van beste praktijken van klimaatbestendige en koolstofarme investeringen in een breed scala van landen en markten.

Ter gelegenheid van de 4e huldiging verklaarde Alexander De Croo, Vice-eersteminister, minister van Financiën en minister van Ontwikkelingssamenwerking van het Koninkrijk België: "De uitgifte van een Belgische groene obligatie was een uitstekende gelegenheid voor het Koninkrijk om haar engagement te tonen inzake het aanpakken van mondiale milieu-uitdagingen en om de bewustmaking en de fondsenwerving te vergroten voor de ondersteuning van haar klimaat- en milieubeleid. Een actueel onderwerp, te oordelen naar de hedendaagse klimaatmarsen in België en wereldwijd.

Ongetwijfeld is deze aanzienlijke Groene OLO een katalysator geweest voor de verdere ontwikkeling van de Groene Obligatiemarkt, wereldwijd en in het bijzonder in België, waar deze de weg vrijmaakte voor andere publieke en private uitgiftes en de groei van de Belgische vraag naar Groene fondsen beleggers stimuleerde, zoals blijkt uit het ontstaan van verschillende groene fondsen."

Sean Kidney, CEO van Climate Bonds Initiative verklaarde: "De 2019 Green Bond Pioneer Awards feliciteren de organisaties, instellingen en overheden die het voortouw nemen bij de mobilisatie van groene financiën om klimaatinvesteringen te creëren en aan te trekken, terwijl ze het vertrouwen van de markt opbouwen”.

 

https://www.climatebonds.net/resources/press-releases/2019/03/cbi-2019-green-bond-pioneer-award-winners

 1. Wat is een groene OLO? Hoe werkt het?

Een groene OLO heeft dezelfde kenmerken als elke andere OLO, - wat betreft het initieel bedrag, heropening van de obligatie en liquiditeit op de secundaire markt – maar het Koninkrijk België zal bijkomende verbintenissen aangaan wat betreft het gebruik van de opbrengsten en de rapportering. Er is een kader gecreëerd waarin verschillende in aanmerking komende groene sectoren zijn opgenomen waarvoor de federale overheid bevoegd is. Dit kader is in overeenstemming met de Green Bond Principles, 2017, en het Koninkrijk België zal de beste marktpraktijken naar best vermogen volgen naarmate deze wijzigen.

 

 1. Bent u van plan de groene OLO onmiddellijk na de roadshow uit te geven? Wat is het vooropgestelde bedrag? En welke looptijd?

We richten ons op een benchmark groene OLO (dus 3 miljard euro +) met een looptijd van 15 jaar of langer. De transactie wordt gelanceerd na de roadshow, afhankelijk van de marktomstandigheden.

 

 1. Welke aflossingsmaand beoogt u?

De aflossingsmaand zal verschillen van die van de andere OLO's om het verschil aan te geven tussen een groene OLO en de andere OLO's. De aflossingsdatum voor deze obligatie is 22 april.

 

 1. Kan de groene OLO gestript worden?

De groene OLO kan worden gestript, net als alle andere OLO's.

 

 1. Gaat u regelmatig uitgeven?

Het Koninkrijk België zal de liquiditeit van deze groene OLO verzekeren via regelmatige aanbestedingen op basis van de vraag van de beleggers. Vandaag kan geen uitspraak worden gedaan over de uitgifte van andere groene OLO's.

 

De groene OLO en zijn kader

 

 1. Wat is de reden voor het Koninkrijk België om een ​​dergelijke groene obligatie uit te geven?

Het wordt algemeen aanvaard dat groene obligatiemarkten het potentieel bieden om op lange termijn meer investeringen voor milieu-uitdagingen aan te trekken, en om in het bijzonder klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen. Met deze transactie heeft het Koninkrijk België de ambitie om:

 • de overheidsinvesteringen te bevorderen en veilig te stellen alsook de financiering van het openbaar beleid vereist op federaal niveau om de koolstofarme overgang, biodiversiteit en andere milieu-uitdagingen aan te gaan. Op deze wijze kunnen onze doelstellingen bereikt worden en onze verplichtingen op deze gebieden nagekomen worden;
 • de economische ontwikkeling en banen te bevorderen door investeringen in strategische groene sectoren;
 • deze markt verder te ontwikkelen, zodat het een kritische omvang bereikt die nodig is om wereldwijd invloed te hebben op groene beleggingen;
 • bij te dragen tot de aanvaarding van beste marktpraktijken;
 • zijn financieringsbronnen en investeerdersbasis te diversifiëren.

 

 1. Welke types van uitgaven zullen gefinancierd worden door de Groene OLO?

Alle in aanmerking komende groene uitgaven zullen verband houden met de milieudoelstellingen en -bevoegdheden van de federale staat.

In aanmerking komende groene uitgaven, zijn uitgaven van de federale staat die onder het groene OLO-kader kunnen vallen, inclusief fiscale stimuleringsmaatregelen, investeringsuitgaven en operationele uitgaven, aangezien al deze uitgaven kunnen worden gehanteerd om het Belgische klimaat- en milieubeleid uit te zetten.

Uitgaven kunnen worden toegewezen aan overheidsinstellingen, gewesten en gemeenschappen, bedrijven en huishoudens. Niettemin zal elke uitgave van de federale overheid aan een Belgische overheidsinstelling of een lokale autoriteit die dergelijke entiteit van plan is om zelf te gebruiken voor haar eigen groene obligaties, van de in aanmerking komende groene uitgaven worden uitgesloten omdat de federale staat de uitgiftecapaciteit van groene obligaties van andere Belgische publieke instellingen wil vrijwaren.

In aanmerking komende groene uitgaven omvatten recente en lopende uitgaven binnen de begroting van de federale staat alsook uitgaven aan groene holdings binnen de portefeuille van de federale staat ("FPIM" -plannen) die binnen de volgende groene sectoren vallen:

Groene Sector

Reikwijdte van de in aanmerking komende groene uitgaven en voorbeelden

Energie-efficiëntie

 • Investering in groene gebouwen en verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen (bijv. dak / muur / vloerisolatie, nieuwe ketel, nieuwe warmtepomp, zonneboiler)
 • Verbetering van de energie-efficiëntie van productiefaciliteiten in de private sector
 • Bevordering van Demand-Side Management (DSM) maatregelen

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Belastingkrediet voor bedrijven die investeren in energie-efficiëntie
 • Beleggingen in duurzame vastgoedfondsen met groene certificering

Duurzaam vervoer

 • Bevordering van vervoersdiensten en modale shift naar openbaar vervoer en zachte mobiliteit; ondersteuning van multimodale transportoplossingen
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van elektrische voertuigen en gerelateerde infrastructuren

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Steun van de federale staat voor investeringen en operationele uitgaven in verband met de uitbreiding, verbetering en onderhoud van openbaar vervoer en spoorgerelateerde infrastructuren
 • Belastingkredieten ten gunste van elektrische voertuigen

Hernieuwbare energie

 • Ontwikkeling en ondersteuning / inzet van hernieuwbare energietechnologieën en gerelateerde investeringen (bijvoorbeeld off-shore windenergie, zonne-energie, waterkracht (<25MW), inclusief infrastructuur voor levering en opslag)
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van elektrische voertuigen en gerelateerde infrastructuren

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Steun van de federale staat voor infrastructuur voor hernieuwbare energie

Circulaire Economie

 • Promotie van duurzame consumptie en productiemethoden  (inclusief afvalvermindering en recyclering)

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Belastinguitgaven voor herbruikbare verpakkingen

Levende rijkdommen en landgebruik

 • Verbetering van de weerbaarheid van gebieden voor klimaat- verandering en andere natuurrampen, ook in ontwikkelingslanden
 • Behoud van de biodiversiteit en verbetering van de milieubescherming (inclusief preventie en beheersing van verontreiniging)
 • Ontwikkeling van monitoring- en controlesystemen voor verontreiniging
 • Beperking van niet-CO2-emissies in de landbouw

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Operationele uitgaven van academische onderzoeksprogramma's op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en andere wereldwijde milieu-uitdagingen
 • Investeringsuitgaven voor bodemsanering
 • Investering in duurzame programma's voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden

De interministeriële werkgroep streeft naar de uitsluiting van alle nucleaire activiteiten, alle bewapening en alle uitgaven die hoofdzakelijk verband houden met fossiele brandstoffen.

 

 1. Welke informatie zal de rapportering bevatten?

Het Koninkrijk België verbindt zich om de beleggers twee soorten van rapportering aan te leveren:

 • De FOD Financiën en het Federaal Agentschap van de Schuld gaan voor alle uitgiften in dit kader een rapportering publiceren van het beheer en de toewijzing van de fondsen van het voorgaande jaar aan de in aanmerking komende groene uitgaven, of tenminste de schattingen ervan die in de loop van het jaar verder verfijnd zullen worden. Dit laatste is in het bijzonder het geval voor belastingverminderingen waarvan het bedrag pas bekend is van zodra de belastingaangiften van huishoudens en bedrijven verwerkt zijn. Deze uitgaven maken wel slechts een beperkt deel uit van de totale in aanmerking komende groene uitgaven.

  De eerste rapportering van de toewijzing zal gepubliceerd worden in het jaar dat volgt op de eerste uitgifte en nadien jaarlijks tot de volledige toewijzing.

  De toegewezen fondsen zullen ingedeeld worden naar groene sector (bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzaam vervoer, hernieuwbare energie, kringloopeconomie, biologische rijkdommen en landgebruik) en naar soort van uitgave (bijvoorbeeld voor investeringsuitgaven, operationele uitgaven,…).

  De toewijzing van de fondsen zal jaarlijks gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditfirma.

 • De Minister voor Milieu coördineert en publiceert bovendien een effectrapportering met een beoordeling van het effect op het milieu van de in aanmerking komende groene uitgaven. Een werkgroep, bestaande uit de Directie-generaal Milieu, de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit, de Directie-generaal Energie, de Regie der Gebouwen, de FOD Wetenschapsbeleid en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, en iedere andere relevante entiteit, zorgt voor de input voor dit effectrapport.

  Het eerste effectrapport zal gepubliceerd worden in het jaar volgend op de uitgifte, en nadien bij bijkomende uitgiften in functie van de beschikbaarheid van andere relevante informatie.

 

 1. Is dit raamwerk beoordeeld door een Second Opinion Provider?

Het ligt in de duidelijke bedoeling van het Koninkrijk om de beste marktpraktijken te volgen, zoals deze aanbevolen zijn door de Green Bond Principles. Een externe beoordelaar (Sustainalytics) heeft bevestigd dat het groene OLO-raamwerk overeenstemt met de vier pijlers van deze Green Bond Principles.