Groene OLO

Op de 26 februari 2018, heeft de Belgische Staat een eerste gesyndiceerde groene OLO uitgeven met een looptijd van 15 jaar (OLO 86).

Het kader voor deze uitgifte werd gezamenlijk voorbereid door de Eerste Minister, de FOD Financiën, de FOD Leefmilieu en het Federaal Agentschap van de Schuld.

Het groene OLO-raamwerk volgt de "Green Bond Principles" en is volledig in overeenstemming met de heersende beste marktpraktijken binen de groene obligatiemarkten. Het bedrag en de andere karakteristieken van deze eerste groene OLO zijn vergelijkbaar met alle andere OLOs, maar de ontvangen bedragen zullen uitsluitend worden toegewezen aan activa met het oog op de overgang naar een duurzame economie.

EMEA Green / SRI Bond Deal van het jaar

Op dinsdag 4 september 2018 werd de eerste Groene OLO van het Koninkrijk België door Global Capital bekroond als de EMEA Green / SRI Bond Deal van het jaar. De prijs werd ontvangen door Anne Leclercq, directeur Treasury en Capital Markets bij het Agentschap van de Schuld, tijdens de Global Capital SRI-conferentie in Amsterdam.

In februari 2018 lanceerde het Koninkrijk België de groene OLO-transactie van EUR 4,5 miljard met een looptijd van 1,250% over 15 jaar, aldus de tweede overheid in de eurozone die zich richt op de markt voor groene obligaties, om de ontwikkeling van de Belgische groene financiën en het engagement van het Koninkrijk voor de beperking van de klimaatverandering en bescherming van het milieu te versterken.

De transactie werd zeer goed onthaald door de gemeenschap van groene investeerders en voegde onmiddellijk aanzienlijke omvang en liquiditeit toe aan de groene obligatiemarkten.

Het Agentschap van de Schuld dankt BNP Paribas Fortis en Crédit Agricole CIB, de joint-lead en co-lead managers en alle betrokken Belgische federale diensten en openbare instellingen voor hun inzet voor deze zeer succesvolle transactie.

 

Bijkomende informatie

Met het doel om actief bij te dragen aan de beperking van de klimaatverandering en milieubescherming in Europa, zal het Agentschap van de Schuld de opbrengsten van deze groene OLO toewijzen aan de overgang naar een duurzame economie. Meer specifiek zullen vijf sectoren worden gefinancierd met de opbrengst van deze transactie: schoon vervoer (85%), levende rijkdommen en landgebruik (8%), hernieuwbare energie (3%), circulaire economie (2%) en energie-efficiëntie (2 %). Het grootste budget zal worden besteed aan mobiliteit en vervoer. Een totaalbedrag van 2,2 miljard euro zal worden geïnvesteerd in het binnenlands personenvervoer voor gewone dienstentreinen ten behoeve van de NMBS en investeringen in spoorwegen.

Als OLO worden de opbrengsten beheerd in overeenstemming met de algemene begrotingsregel en wordt een gelijkwaardig bedrag van in aanmerking komende groene uitgaven gefinancierd. In de praktijk zal de opbrengst van de groene OLO worden beheerd zoals die van een conventionele OLO, maar de toewijzingen voor in aanmerking komende groene uitgaven zullen worden gevolgd en gerapporteerd. Voor de vijf eerder genoemde groene sectoren komen investeringsuitgaven, bedrijfsuitgaven en belastinguitgaven in aanmerking. Op deze manier volgt de groene OLO de “Green Bond Principles” en de beste marktpraktijken.

De groene OLO past perfect in de OLO-curve; het Agentschap van de Schuld zal de groene OLO na de initiële uitgifte regelmatig aanbesteden om zijn liquiditeit te behouden, net als voor conventionele OLO benchmarks. Bijgevolg zal het uitstaande bedrag van de groene OLO worden verhoogd door opeenvolgende aanbestedingen. De opbrengsten van die aanbestedingen worden ook gekoppeld aan in aanmerking komende groene uitgaven, aangezien ook het totale bedrag van dergelijke uitgaven in de komende jaren stijgt.

Op 6 februari 2018 ontving het groene OLO-kader een "Second Party Opinion" van Sustainalytics. Sustainalytics is van mening dat het groene OLO-kader van het Koninkrijk België transparant en geloofwaardig is en in overeenstemming is met de vier pijlers van de Green Bond Principles 2017. Daarnaast verbindt het Koninkrijk België zich om twee niveaus van rapportering over het gebruik van de opbrengsten te verstrekken: enerzijds het beheer en de toewijzing van obligatieopbrengsten die door een onafhankelijk auditkantoor zullen worden beoordeeld en anderzijds de beoordeling van de milieueffecten van in aanmerking komende groene uitgaven.

Eindvervaldag : 22 april 2033
Coupon : 1,25%
Bedrag : 4,5 miljiard euro
Splitsbaar : Ja

 

Het Koninkrijk België verbindt zich om de beleggers twee soorten van rapporten voor te leggen:

 1. De FOD Financiën en het Federaal Agentschap van de Schuld gaan voor alle uitgiften in dit kader een rapportering publiceren van het beheer en de toewijzing van de fondsen van het voorgaande jaar aan de in aanmerking komende groene uitgaven, of tenminste de schattingen ervan die in de loop van het jaar verder verfijnd zullen worden. Dit laatste is in het bijzonder het geval voor belastingverminderingen waarvan het bedrag pas bekend is van zodra de belastingaangiften van huishoudens en bedrijven verwerkt zijn. Deze uitgaven maken wel slechts een beperkt deel uit van de totale in aanmerking komende groene uitgaven.

De eerste rapportering van de toewijzing zal gepubliceerd worden in het jaar dat volgt op de eerste uitgifte en nadien jaarlijks tot de volledige toewijzing.

De toegewezen fondsen zullen ingedeeld worden naar groene sector (bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzaam vervoer, hernieuwbare energie, kringloopeconomie, biologische rijkdommen en landgebruik) en naar soort van uitgave (bijvoorbeeld voor investeringsuitgaven, operationele uitgaven,…).

De toewijzing van de fondsen zal jaarlijks gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditfirma.

 1. De Minister voor Milieu coördineert en publiceert bovendien een effectrapport met een beoordeling van het effect op het milieu van de in aanmerking komende groene uitgaven. Een werkgroep, bestaande uit de Directie-generaal Milieu, de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit, de Directie-generaal Energie, de Regie der Gebouwen, de FOD Wetenschapsbeleid en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, en iedere andere relevante entiteit, zorgt voor de input voor dit effectrapport.

Het eerste effectrapport zal gepubliceerd worden in het jaar volgend op de uitgifte, en nadien bij bijkomende uitgiften in functie van de beschikbaarheid van andere relevante informatie.

Men kan de rapporten raadplegen op de volgende website: www.debtagency.be.

 1. Wat is een groene OLO? Hoe werkt het?

Een groene OLO heeft dezelfde kenmerken als elke andere OLO, - wat betreft het initieel bedrag, heropening van de obligatie en liquiditeit op de secundaire markt – maar het Koninkrijk België zal bijkomende verbintenissen aangaan wat betreft het gebruik van de opbrengsten en de rapportering. Er is een kader gecreëerd waarin verschillende in aanmerking komende groene sectoren zijn opgenomen waarvoor de federale overheid bevoegd is. Dit kader is in overeenstemming met de Green Bond Principles, 2017, en het Koninkrijk België zal de beste marktpraktijken naar best vermogen volgen naarmate deze wijzigen.

 

 1. Bent u van plan de groene OLO onmiddellijk na de roadshow uit te geven? Wat is het vooropgestelde bedrag? En welke looptijd?

We richten ons op een benchmark groene OLO (dus 3 miljard euro +) met een looptijd van 15 jaar of langer. De transactie wordt gelanceerd na de roadshow, afhankelijk van de marktomstandigheden.

 

 1. Welke aflossingsmaand beoogt u?

De aflossingsmaand zal verschillen van die van de andere OLO's om het verschil aan te geven tussen een groene OLO en de andere OLO's. De aflossingsdatum voor deze obligatie is 22 april.

 

 1. Kan de groene OLO gestript worden?

De groene OLO kan worden gestript, net als alle andere OLO's.

 

 1. Gaat u regelmatig uitgeven?

Het Koninkrijk België zal de liquiditeit van deze groene OLO verzekeren via regelmatige aanbestedingen op basis van de vraag van de beleggers. Vandaag kan geen uitspraak worden gedaan over de uitgifte van andere groene OLO's.

 

De groene OLO en zijn kader

 

 1. Wat is de reden voor het Koninkrijk België om een ​​dergelijke groene obligatie uit te geven?

Het wordt algemeen aanvaard dat groene obligatiemarkten het potentieel bieden om op lange termijn meer investeringen voor milieu-uitdagingen aan te trekken, en om in het bijzonder klimaatverandering te beperken en zich eraan aan te passen. Met deze transactie heeft het Koninkrijk België de ambitie om:

 • de overheidsinvesteringen te bevorderen en veilig te stellen alsook de financiering van het openbaar beleid vereist op federaal niveau om de koolstofarme overgang, biodiversiteit en andere milieu-uitdagingen aan te gaan. Op deze wijze kunnen onze doelstellingen bereikt worden en onze verplichtingen op deze gebieden nagekomen worden;
 • de economische ontwikkeling en banen te bevorderen door investeringen in strategische groene sectoren;
 • deze markt verder te ontwikkelen, zodat het een kritische omvang bereikt die nodig is om wereldwijd invloed te hebben op groene beleggingen;
 • bij te dragen tot de aanvaarding van beste marktpraktijken;
 • zijn financieringsbronnen en investeerdersbasis te diversifiëren.

 

 1. Welke types van uitgaven zullen gefinancierd worden door de Groene OLO?

Alle in aanmerking komende groene uitgaven zullen verband houden met de milieudoelstellingen en -bevoegdheden van de federale staat.

In aanmerking komende groene uitgaven, zijn uitgaven van de federale staat die onder het groene OLO-kader kunnen vallen, inclusief fiscale stimuleringsmaatregelen, investeringsuitgaven en operationele uitgaven, aangezien al deze uitgaven kunnen worden gehanteerd om het Belgische klimaat- en milieubeleid uit te zetten.

Uitgaven kunnen worden toegewezen aan overheidsinstellingen, gewesten en gemeenschappen, bedrijven en huishoudens. Niettemin zal elke uitgave van de federale overheid aan een Belgische overheidsinstelling of een lokale autoriteit die dergelijke entiteit van plan is om zelf te gebruiken voor haar eigen groene obligaties, van de in aanmerking komende groene uitgaven worden uitgesloten omdat de federale staat de uitgiftecapaciteit van groene obligaties van andere Belgische publieke instellingen wil vrijwaren.

In aanmerking komende groene uitgaven omvatten recente en lopende uitgaven binnen de begroting van de federale staat alsook uitgaven aan groene holdings binnen de portefeuille van de federale staat ("FPIM" -plannen) die binnen de volgende groene sectoren vallen:

Groene Sector

Reikwijdte van de in aanmerking komende groene uitgaven en voorbeelden

Energie-efficiëntie

 • Investering in groene gebouwen en verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen (bijv. dak / muur / vloerisolatie, nieuwe ketel, nieuwe warmtepomp, zonneboiler)
 • Verbetering van de energie-efficiëntie van productiefaciliteiten in de private sector
 • Bevordering van Demand-Side Management (DSM) maatregelen

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Belastingkrediet voor bedrijven die investeren in energie-efficiëntie
 • Beleggingen in duurzame vastgoedfondsen met groene certificering

Duurzaam vervoer

 • Bevordering van vervoersdiensten en modale shift naar openbaar vervoer en zachte mobiliteit; ondersteuning van multimodale transportoplossingen
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van elektrische voertuigen en gerelateerde infrastructuren

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Steun van de federale staat voor investeringen en operationele uitgaven in verband met de uitbreiding, verbetering en onderhoud van openbaar vervoer en spoorgerelateerde infrastructuren
 • Belastingkredieten ten gunste van elektrische voertuigen

Hernieuwbare energie

 • Ontwikkeling en ondersteuning / inzet van hernieuwbare energietechnologieën en gerelateerde investeringen (bijvoorbeeld off-shore windenergie, zonne-energie, waterkracht (<25MW), inclusief infrastructuur voor levering en opslag)
 • Ondersteuning van de ontwikkeling van elektrische voertuigen en gerelateerde infrastructuren

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Steun van de federale staat voor infrastructuur voor hernieuwbare energie

Circulaire Economie

 • Promotie van duurzame consumptie en productiemethoden  (inclusief afvalvermindering en recyclering)

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Belastinguitgaven voor herbruikbare verpakkingen

Levende rijkdommen en landgebruik

 • Verbetering van de weerbaarheid van gebieden voor klimaat- verandering en andere natuurrampen, ook in ontwikkelingslanden
 • Behoud van de biodiversiteit en verbetering van de milieubescherming (inclusief preventie en beheersing van verontreiniging)
 • Ontwikkeling van monitoring- en controlesystemen voor verontreiniging
 • Beperking van niet-CO2-emissies in de landbouw

Voorbeelden van in aanmerking komende groene uitgaven:

 • Operationele uitgaven van academische onderzoeksprogramma's op het gebied van biodiversiteit, klimaatverandering en andere wereldwijde milieu-uitdagingen
 • Investeringsuitgaven voor bodemsanering
 • Investering in duurzame programma's voor beperking van en aanpassing aan klimaatverandering in ontwikkelingslanden

De interministeriële werkgroep streeft naar de uitsluiting van alle nucleaire activiteiten, alle bewapening en alle uitgaven die hoofdzakelijk verband houden met fossiele brandstoffen.

 

 1. Welke informatie zal de rapportering bevatten?

Het Koninkrijk België verbindt zich om de beleggers twee soorten van rapportering aan te leveren:

 • De FOD Financiën en het Federaal Agentschap van de Schuld gaan voor alle uitgiften in dit kader een rapportering publiceren van het beheer en de toewijzing van de fondsen van het voorgaande jaar aan de in aanmerking komende groene uitgaven, of tenminste de schattingen ervan die in de loop van het jaar verder verfijnd zullen worden. Dit laatste is in het bijzonder het geval voor belastingverminderingen waarvan het bedrag pas bekend is van zodra de belastingaangiften van huishoudens en bedrijven verwerkt zijn. Deze uitgaven maken wel slechts een beperkt deel uit van de totale in aanmerking komende groene uitgaven.

  De eerste rapportering van de toewijzing zal gepubliceerd worden in het jaar dat volgt op de eerste uitgifte en nadien jaarlijks tot de volledige toewijzing.

  De toegewezen fondsen zullen ingedeeld worden naar groene sector (bijvoorbeeld energie-efficiëntie, duurzaam vervoer, hernieuwbare energie, kringloopeconomie, biologische rijkdommen en landgebruik) en naar soort van uitgave (bijvoorbeeld voor investeringsuitgaven, operationele uitgaven,…).

  De toewijzing van de fondsen zal jaarlijks gecontroleerd worden door een onafhankelijke auditfirma.

 • De Minister voor Milieu coördineert en publiceert bovendien een effectrapportering met een beoordeling van het effect op het milieu van de in aanmerking komende groene uitgaven. Een werkgroep, bestaande uit de Directie-generaal Milieu, de FOD Financiën, de FOD Mobiliteit, de Directie-generaal Energie, de Regie der Gebouwen, de FOD Wetenschapsbeleid en de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking, en iedere andere relevante entiteit, zorgt voor de input voor dit effectrapport.

  Het eerste effectrapport zal gepubliceerd worden in het jaar volgend op de uitgifte, en nadien bij bijkomende uitgiften in functie van de beschikbaarheid van andere relevante informatie.

 

 1. Is dit raamwerk beoordeeld door een Second Opinion Provider?

Het ligt in de duidelijke bedoeling van het Koninkrijk om de beste marktpraktijken te volgen, zoals deze aanbevolen zijn door de Green Bond Principles. Een externe beoordelaar (Sustainalytics) heeft bevestigd dat het groene OLO-raamwerk overeenstemt met de vier pijlers van deze Green Bond Principles.