Groene OLO - Bijkomende informatie

Met het doel om actief bij te dragen aan de beperking van de klimaatverandering en milieubescherming in Europa, zal het Agentschap van de Schuld de opbrengsten van deze groene OLO toewijzen aan de overgang naar een duurzame economie. Meer specifiek zullen vijf sectoren worden gefinancierd met de opbrengst van deze transactie: schoon vervoer (85%), levende rijkdommen en landgebruik (8%), hernieuwbare energie (3%), circulaire economie (2%) en energie-efficiëntie (2 %). Het grootste budget zal worden besteed aan mobiliteit en vervoer. Een totaalbedrag van 2,2 miljard euro zal worden geïnvesteerd in het binnenlands personenvervoer voor gewone dienstentreinen ten behoeve van de NMBS en investeringen in spoorwegen.

Als OLO worden de opbrengsten beheerd in overeenstemming met de algemene begrotingsregel en wordt een gelijkwaardig bedrag van in aanmerking komende groene uitgaven gefinancierd. In de praktijk zal de opbrengst van de groene OLO worden beheerd zoals die van een conventionele OLO, maar de toewijzingen voor in aanmerking komende groene uitgaven zullen worden gevolgd en gerapporteerd. Voor de vijf eerder genoemde groene sectoren komen investeringsuitgaven, bedrijfsuitgaven en belastinguitgaven in aanmerking. Op deze manier volgt de groene OLO de “Green Bond Principles” en de beste marktpraktijken.

De groene OLO past perfect in de OLO-curve; het Agentschap van de Schuld zal de groene OLO na de initiële uitgifte regelmatig aanbesteden om zijn liquiditeit te behouden, net als voor conventionele OLO benchmarks. Bijgevolg zal het uitstaande bedrag van de groene OLO worden verhoogd door opeenvolgende aanbestedingen. De opbrengsten van die aanbestedingen worden ook gekoppeld aan in aanmerking komende groene uitgaven, aangezien ook het totale bedrag van dergelijke uitgaven in de komende jaren stijgt.

Op 6 februari 2018 ontving het groene OLO-kader een "Second Party Opinion" van Sustainalytics. Sustainalytics is van mening dat het groene OLO-kader van het Koninkrijk België transparant en geloofwaardig is en in overeenstemming is met de vier pijlers van de Green Bond Principles 2017. Daarnaast verbindt het Koninkrijk België zich om twee niveaus van rapportering over het gebruik van de opbrengsten te verstrekken: enerzijds het beheer en de toewijzing van obligatieopbrengsten die door een onafhankelijk auditkantoor zullen worden beoordeeld en anderzijds de beoordeling van de milieueffecten van in aanmerking komende groene uitgaven.