Deposito's

Het deposito op lange termijn is een belegging bij het Federaal Agentschap van de Schuld (het “Agentschap”) voor een periode langer dan 1 jaar  tegen een vooraf gekende rentevoet.

 • Munt: het deposito op lange termijn is in euro.
 • Looptijd: het Agentschap bepaalt in overleg met de cliënt de looptijd van de het deposito op lange termijn. De looptijd moet steeds langer dan 12 maanden zijn.
 • Bedrag: het bedrag van het deposito op lange termijn moet een veelvoud zijn van 1 000 euro met een minimum van 250 000 euro.
 • De rentevoet: de rente wordt bepaald op basis van de rendementen van de OLO’s op de secundaire markt en is afhankelijk van het bedrag en de looptijd van het deposito. De rentevoet kan eventueel negatief zijn. De rentevoet wordt bij aanvang van het deposito vastgelegd.
 • Kosten: een deposito op een lange termijn is kosteloos.

De deposito’s op lange termijn zijn hoofdzakelijk bestemd voor  instellingen van openbaar nut (ION).

De  deposito’s moeten gestort worden op de rekening met IBAN- code BE60 1000 0400 0070 (BIC code NBBEBEBBTRE) geopend bij de Nationale Bank van België ten gunste van het Agentschap.

Ten laatste 2 werkdagen voor de stortingsdatum moeten de volgende gegevens overgemaakt worden aan de marktzaal van het Agentschap:

 • Het bedrag, afgerond op duizend euro;
 • De rentevoet;
 • De stortingsdatum;
 • De eindvervaldag waarop het kapitaal moet terugbetaald worden;
 • De naam van de bank en het rekeningnummer (IBAN & BIC codes) van waaruit de fondsen zullen gestort worden;
 • De naam van de bank en het rekeningnummer (IBAN & BIC codes) waarop de fondsen (kapitaal- en rentebetalingen) moeten gestort worden bij de terugbetaling;

Het afsluiten van een deposito op lange termijn gebeurt telefonisch, onmiddellijk gevolgd door een bevestiging per fax of per mail. Deze bevestiging moet naar de back office gestuurd worden (de contactpersonen staan hieronder vermeld) en ondertekend door een gemachtigd persoon.

Instellingen die een deposito storten, moeten hun betalingsinstructies voor de storting van het kapitaal tijdig overmaken aan hun bank zodat de stortingen met de goede valutadatum kunnen geboekt worden.

Voor ieder deposito stuurt het Agentschap een schriftelijke bevestiging met de volgende gegevens:

 • Het bedrag;
 • De rentevoet;
 • De begindatum;
 • De eindvervaldag;
 • De jaarlijkse betaaldatum voor de interesten;
 • Het rekeningnummer voor de betaling van de interesten en de terugbetaling van het kapitaal.

Het rentebedrag wordt berekend op basis van de overeengekomen looptijd. De rente wordt berekend  op het geplaatste kapitaal. De berekeningsbasis voor deze jaarlijkse rente is Actual/Actual. Het rentebedrag wordt jaarlijks gestort op de dag die overeenkomt met de eindvervaldag.

In geval de looptijd niet een exact aantal jaren telt, wordt de berekeningsperiode voor het eerste rentebedrag ingekort.

Indien de rentevoeten negatief zijn, moet de deponent negatieve interesten betalen. Het bedrag van de negatieve interesten wordt dan afgetrokken van het kapitaal dat het Agentschap op de eindvervaldag moet terugbetalent.

De deponent kan zijn deposito geheel of gedeeltelijk stopzetten vóór de vervaldag. In dat geval betaalt het Agentschap een bedrag terug dat de som is van de volgende drie elementen:

 • het terug te betalen kapitaal;
 • de gelopen interesten op het terug te betalen kapitaal op basis van de  berekening ‘Actual/Actual’ ;
 • een positieve of negatieve verbrekingsvergoeding in functie van de evolutie van de marktrente.

Deze wordt als volgt vastgesteld:

 • Het Agentschap bepaalt vooreerst voor de resterende looptijd een nieuwe rentevoet die overeenkomt met de interpolatie van de OLO- rendementen op de secundaire markt voor een gelijke periode verhoogd met 25 basispunten.
 • Het Agentschap berekent vervolgens voor elke toekomstige rentebetaling de verschillen tussen de toekomstige rentebetalingen voor het deposito op lange termijn en de rentebetalingen die zouden worden betaald door het Agentschap op basis van deze nieuwe rentevoet. Indien de nieuwe rentevoet hoger is dan de rentevoet van het deposito op lange termijn, dan zijn deze verschillen negatief. Indien de nieuwe rentevoet lager is dan de rentevoet van het deposito dan zijn ze positief.
 • Deze verschillen worden verdisconteerd in functie van de nieuwe rentevoet en opgeteld.
 • De gelopen interesten worden daarna van dit totaal afgetrokken.

Een vervroegde terugbetaling is mogelijk met een opzegtermijn van 7 werkdagen. Deze begint te lopen vanaf de eerste werkdag die volgt op de dag dat het Agentschap de aanvraag tot terugbetaling heeft ontvangen. De opzegging gebeurt telefonisch en moet bevestigd worden via een fax of een mail gericht aan het Agentschap (zie lijst hierna met contactpersonen).

Van zodra het deposito gestort werd, wordt iedere aanvraag om het deposito stop te zetten, beschouwd als een aanvraag om het deposito vervroegd terug te betalen.

De overeenkomst voor het openen van een deposito op lange termijn valt onder het Belgisch recht. Bij eventuele betwistingen in verband met de algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing sedert 1 oktober 2014, en kunnen steeds gewijzigd worden. In dat geval, en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vervangt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden alle vorige versies.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de volgende personen:

 • Marktzaal (frontoffice@debtagency.be) :
  • AKAHLOUN Aziz (F) : Tel. +32(0)2 282 61 26
  • VERVOORT Jonas (N) : Tel. +32(0)2 282 61 15
  • COMANS Marc (N) : Tel. +32(0)2 282 61 21
 • Back-Office (backoffice@debtagency.be) :
  • DALLE Dominique (F) : Tél. +32(0)257 472 63
  • DORU Sara (N) : Tel. +32(0)257 582 54
  • SCHEIRLINCKX Jasper (N) : Tel. +32(0)257 529 62