Schuldscheine

Dit is een korte samenvatting van het belastingregime dat van toepassing is op de investeerders in Schuldscheine. De geïnteresseerde investeerder gelieve evenwel zijn financiële tussenpersoon of de fiscale administratie (zie contactcenter onderaan) te raadplegen teneinde het regime te kennen dat specifiek op hem van toepassing is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw financiële tussenpersoon verplicht is om bepaalde kennisgevingen te doen zoals in het kader van de "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij het Contactcenter van de FOD Financiën.
(Tel. 0257 257 57, gewoon tarief, elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).

Spaarders niet-inwoners zijn in beginsel vrijgesteld van de inning van Belgische roerende voorheffing op grond van artikel 107, §2, 5°, b, van het KB/WIB 92 en voor zover zij overeenkomstig artikel 117,§6 van het KB/WIB 92 aan de schuldenaar van de inkomsten een attest overhandigen waarbij is bevestigd dat de verkrijgers :

  • eigenaar of vruchtgebruiker zijn van de rentegevende roerende kapitalen;
  • niet-inwoners zijn die deze kapitalen niet voor het uitoefenen van een beroepswerkzaamheid in België gebruiken.

In de andere gevallen is er in beginsel een bronheffing (momenteel 30%) van toepassing.

 

"Schuldschein" is een algemeen benaming. Strikt juridisch gaat het om een Schuldscheindarlehen