Contact

Het Federaal Agentschap van de Schuld is een instelling van openbaar nut van categorie "A". Het Agentschap is belast met het operationele beheer van de federale staatsschuld.

Het Agentschap omvat drie directies :

  • De Front Office (1ste directie) is belast met de uitvoering van de financiële verrichtingen. Deze directie heeft als hoofdtaak de uitgifte van leningen en het beheer van de kastoestand van ons land. Het Agentschap geeft verschillende soorten leningen uit (lineaire obligaties, schatkistcertificaten, commercial paper, Staatsbons, monetaire markt, enz.) en hanteert daarbij allerlei uitgifteprocedures (aanbestedingen, syndicaties, plaatsingen, onderhandelingen per telefoon of via elektronische weg etc..). De front office is ook actief op de markt van de afgeleide producten (voornamelijk interest rate swaps en currency swaps).
     
  • De Middle Office (2de directie) stelt de strategie voor die wordt aangewend bij het schuldbeheer. Deze strategie wordt besproken op het Strategisch Comité van de Schuld en vormt de basis voor de Algemene Richtlijnen die ieder jaar door de Minister van Financiën worden opgesteld. Deze richtlijnen hebben voornamelijk betrekking op de structuur van de schuldportefeuille en op het niveau van de daarmee gepaard gaande risico’s. De tweede directie volgt deze schuldportefeuille op en evalueert de markt- en kredietrisico’s. Zij stelt ook de Rijksschuldbegroting op, volgt ze op, en stemt aldus het schuldbeheer af op de begroting. Tot de taken van deze directie behoren tot slot ook het verzorgen van de communicatie, het beheer van de internetsite www.debtagency.be, het promoten van de financiële producten, zowel in België als in het buitenland, en de ontwikkeling van nieuwe producten.

    De 2de directie verzorgt ook de juridische aspecten en documentatie van de schulduitgiften en van alle contracten die het Agentschap verbinden. De directie geeft daarenboven juridisch advies aan het Uitvoerend Comité van het Agentschap.
     

  • Back Office en Systems (3de directie). De Back Office en Systems staan naast de validatie en de betaling (via de Nationale Bank van België) van de verrichtingen die door de Front Office werden afgesloten, ook in voor het informaticasysteem van het Agentschap. De basis van het informatiesysteem van het Agentschap is een geïntegreerde gegevensbank waarin alle financiële verrichtingen in verband met het schuldbeheer zijn in opgenomen. Op die manier kan men gemakkelijk de dagelijkse kaspositie bijhouden, de krediet- en marktrisico’s berekenen en allerlei statistieken en rapporten opstellen. De cel systemen heeft de opdracht om dit informatiesysteem verder te ontwikkelen, het op te volgen en te zorgen voor de continuïteit ervan.

De drie directies van het Agentschap hebben twee gemeenschappelijke diensten : de interne audit en het secretariaat.

Het personeel van het Agentschap bestaat uit gedetacheerde vastbenoemde ambtenaren van de Administratie van de Thesaurie, en uit contractuele werknemers die gerekruteerd werden in de privésector omwille van het bijzonder technische aspect van bepaalde werkzaamheden (voornamelijk financiële verrichtingen, kredietanalyse en informatica). Het personeelsbestand van het Agentschap bedraagt zo’n veertig leden.

Het Agentschap wordt collegiaal beheerd door de directeurs die onder het voorzitterschap van de Directeur van de Middle Office (D2) samen het Uitvoerend Comité vormen. Soms wonen ook de onderdirecteurs van het Agentschap dit comité bij wanneer er een punt op de agenda staat (financieel, juridisch, commercieel of i.v.m. de informatica) dat hen rechtstreeks aanbelangt. De auditeur van het Agentschap zetelt als waarnemer.

Het Agentschap staat onder de supervisie van het Strategisch Comité: de Administrateur-generaal van de Thesaurie (voorzitter), de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën, en de directeurs van het Agentschap. De auditeur van het Agentschap woont eveneens de vergaderingen bij.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Op elk ogenblik heeft u recht van toegang tot uw gegevens, kunt u ze verbeteren, verwijderen of uw recht van verzet uitoefenen. Daartoe dient u contact op te nemen met onze data protection officer op het volgende adres : dpo@debtagency.be