Contact

Het Federaal Agentschap van de Schuld is een instelling van openbaar nut van categorie "A". Het Agentschap is belast met het operationele beheer van de federale staatsschuld.

Het Agentschap omvat drie directies :

 • De Front Office (1ste directie) is belast met de uitvoering van de financiële verrichtingen. Deze directie heeft als hoofdtaak de uitgifte van leningen en het beheer van de kastoestand van ons land. Het Agentschap geeft verschillende soorten leningen uit (lineaire obligaties, schatkistcertificaten, commercial paper, Staatsbons, monetaire markt, enz.) en hanteert daarbij allerlei uitgifteprocedures (aanbestedingen, syndicaties, plaatsingen, onderhandelingen per telefoon of via elektronische weg etc..). De front office is ook actief op de markt van de afgeleide producten (voornamelijk interest rate swaps en currency swaps).
   
 • De Middle Office (2de directie) stelt de strategie voor die wordt aangewend bij het schuldbeheer. Deze strategie wordt besproken op het Strategisch Comité van de Schuld en vormt de basis voor de Algemene Richtlijnen die ieder jaar door de Minister van Financiën worden opgesteld. Deze richtlijnen hebben voornamelijk betrekking op de structuur van de schuldportefeuille en op het niveau van de daarmee gepaard gaande risico’s. De tweede directie volgt deze schuldportefeuille op en evalueert de markt- en kredietrisico’s. Zij stelt ook de Rijksschuldbegroting op, volgt ze op, en stemt aldus het schuldbeheer af op de begroting. Tot de taken van deze directie behoren tot slot ook het verzorgen van de communicatie, het beheer van de internetsite www.debtagency.be, het promoten van de financiële producten, zowel in België als in het buitenland, en de ontwikkeling van nieuwe producten.

  De 2de directie verzorgt ook de juridische aspecten en documentatie van de schulduitgiften en van alle contracten die het Agentschap verbinden. De directie geeft daarenboven juridisch advies aan het Uitvoerend Comité van het Agentschap.
   

 • Back Office en Systems (3de directie). De Back Office en Systems staan naast de validatie en de betaling (via de Nationale Bank van België) van de verrichtingen die door de Front Office werden afgesloten, ook in voor het informaticasysteem van het Agentschap. De basis van het informatiesysteem van het Agentschap is een geïntegreerde gegevensbank waarin alle financiële verrichtingen in verband met het schuldbeheer zijn in opgenomen. Op die manier kan men gemakkelijk de dagelijkse kaspositie bijhouden, de krediet- en marktrisico’s berekenen en allerlei statistieken en rapporten opstellen. De cel systemen heeft de opdracht om dit informatiesysteem verder te ontwikkelen, het op te volgen en te zorgen voor de continuïteit ervan.

De drie directies van het Agentschap hebben twee gemeenschappelijke diensten : de interne controle en het secretariaat.

Het personeel van het Agentschap bestaat uit gedetacheerde vastbenoemde ambtenaren van de Administratie van de Thesaurie, en uit contractuele werknemers die gerekruteerd werden in de privésector omwille van het bijzonder technische aspect van bepaalde werkzaamheden (voornamelijk financiële verrichtingen, kredietanalyse en informatica). Het personeelsbestand van het Agentschap bedraagt zo’n veertig leden.

Het Agentschap wordt collegiaal beheerd door de directeurs die onder het voorzitterschap van de Directeur van de Middle Office (D2) samen het Uitvoerend Comité vormen. Soms wonen ook de onderdirecteurs van het Agentschap dit comité bij wanneer er een punt op de agenda staat (financieel, juridisch, commercieel of i.v.m. de informatica) dat hen rechtstreeks aanbelangt. De interne controller van het Agentschap zetelt als waarnemer.

Het Agentschap staat onder de supervisie van het Strategisch Comité: de Administrateur-generaal van de Thesaurie (voorzitter), de vertegenwoordiger van de Minister van Financiën, de Inspecteur van Financiën en de directeurs van het Agentschap.

Uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de geldende regels betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Op elk ogenblik heeft u recht van toegang tot uw gegevens, kunt u ze verbeteren, verwijderen of uw recht van verzet uitoefenen. Daartoe dient u contact op te nemen met onze data protection officer op het volgende adres : dpo@debtagency.be

Het Federaal Agentschap van de Schuld respecteert uw privacy en zorgt voor de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens die u aan het Agentschap communiceert.

Wanneer u contact opneemt met het Agentschap, worden bepaalde gegevens over u verzameld en verwerkt. Aangezien deze gegevens het mogelijk maken u te identificeren als individu, zijn dit "persoonlijke gegevens".

Om erachter te komen welke persoonlijke gegevens door het Agentschap worden verwerkt en in welke mate het Agentschap ze adequaat gebruikt, kunt u de volgende rubrieken raadplegen:

 1. Deze privacy- en beleidsverklaring
 2. Persoonlijke gegevens in het bezit van het Agentschap
 3. De verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap
 4. Het delen van persoonsgegevens door het Agentschap
 5. Uw rechten
 6. Het beveiligingsbeleid van het Agentschap
 7. Contactgegevens

 

 1. Deze privacy- en beleidsverklaring

Deze privacy- en beleidsverklaring zijn van toepassing op alle persoonsgegevens die op u betrekking hebben en die door het Agentschap worden verzameld en verwerkt.

U gaat akkoord met de toepassing van deze privacy- en beleidsverklaring op de persoonsgegevens die door het Agentschap worden verwerkt.

Het Agentschap behoudt zich het recht voor deze privacy- en beleidsverklaring te allen tijde te wijzigen. De toepasselijke versie kan te allen tijde worden geraadpleegd op de website van het Agentschap.

 

 1. Persoonsgegevens in het bezit van het Agentschap

Het Agentschap verzamelt persoonsgegevens :

 • Bij de inschrijving op Staatsbons rechtstreeks via onze website;
 • Wanneer u een e-mail stuurt of contact opneemt met het Agentschap;
 • Bij het versturen van een sollicitatie voor een vacante functie.

De volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door het Agentschap worden verzameld en verwerkt. Met name:

Gegevens die u rechtstreeks aan het Agentschap meedeelt

 • Identificatie- en contactgegevens: naam, voornaam, rijksregisternummer, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- of gsm-nummer, geboortedatum, leeftijd, geslacht ... ;
 • Financiële gegevens: bankkaartnummer, bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder... ;
 • Klachten of feedback via onze ondersteuningskanalen over uw ervaring met het Agentschap, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en elke andere vorm van feedback;
 • Gegevens die u verstrekt wanneer u solliciteert naar een vacature;

Gegevens uit andere bronnen

De website van het Agentschap kan links naar andere sites bevatten. Deze websites mogen niet door het Agentschap worden beheerd en kunnen hun eigen privacyverklaring of -beleid hebben. Het Agentschap raadt u ten zeerste aan deze te lezen en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de websites van derden.

U bent niet verplicht uw gegevens aan het Agentschap te verstrekken of in te stemmen met de verwerking ervan. In bepaalde gevallen zal het echter noodzakelijk zijn om persoonsgegevens aan het Agentschap te verstrekken om een optimale dienstverlening en naleving van de geldende wetgeving mogelijk te maken.

 

 1. De verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap

De persoonsgegevens worden door het Agentschap verwerkt voor de volgende doeleinden :

 • Het Agentschap verwerkt uw persoonsgegevens om zijn wettelijke en reglementaire taken uit te voeren;
 • De analyse van uw sollicitatiedossier tijdens een rekruteringsproces voor een vacante functie;
 • De naleving van de regelgeving die van toepassing is op het Agentschap in de breedste zin van het woord;
 • Andere specifieke doeleinden waarvoor een afzonderlijke toelating kan worden gevraagd.

Uw persoonsgegevens mogen door het Agentschap niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan voor de uitvoering van zijn wettelijke taken en de hierboven genoemde taken.

Het Agentschap kan, met inachtneming van de algemene regelgeving inzake gegevensbescherming, alle persoonsgegevens die rechtmatig zijn verzameld in het kader van de uitvoering van een van zijn wettelijke taken, later verwerken bij de uitvoering van andere wettelijke taken.

Uw persoonsgegevens zullen door het Agentschap nooit worden verwerkt voor commerciële of reclamedoeleinden, noch worden doorgegeven aan derden die deze gegevens voor dergelijke doeleinden zouden gebruiken, voor zover dit niet tot zijn taken behoort.

 

 1. Delen van persoonlijke gegevens door het Agentschap

In het kader van de uitvoering van zijn opdracht kan het Agentschap uw persoonsgegevens ontvangen of mededelen aan met name de volgende begunstigden :

 • uzelf;
 • een adviesorgaan in het kader van een rekruteringsproces;
 • andere begunstigden, afhankelijk van de wettelijke verplichtingen en vergunningen en de uitwisseling van informatie: de diensten van de FOD Financiën, andere federale overheidsdiensten, de administratieve diensten van de Staat.

Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verstrekt in overeenstemming met deze privacyverklaring en -beleid en/of indien vereist door de wet.

Tot slot kunnen persoonlijke gegevens altijd anoniem worden gemaakt voordat ze met derden worden gedeeld. In dat geval kunt u nooit worden geïdentificeerd door het anonimiseren van uw persoonlijke gegevens.

 

 1. Uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om uw persoonlijke gegevens die door het Agentschap worden verwerkt, te raadplegen en te verbeteren.

U heeft ook het recht om uw persoonlijke gegevens te verwijderen en om het gebruik en de overdraagbaarheid ervan te beperken in de mate die is voorzien in de toepasselijke regelgeving.

U kunt te allen tijde uw toestemming voor bepaalde verwerkingen van uw gegevens intrekken en bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens of tegen de overdracht van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze overdracht niet onontbeerlijk is voor de levering van diensten en de wettelijke verplichtingen van het Agentschap).

U kunt hiervoor contact opnemen met het Agentschap via https://www.debtagency.be/nl/contactbda of via mailto:dpo@debtagency.be

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

 1. Het veiligheidsbeleid van het Agentschap

Gegevensbeveiliging

Om uw persoonlijke gegevens zo goed mogelijk te beschermen, neemt het Agentschap alle redelijke stappen en worden de beste praktijken toegepast om het verlies, het misbruik, de openbaarmaking, de ongeoorloofde toegang of de wijziging van de persoonlijke gegevens te voorkomen. Er worden passende technische en organisatorische maatregelen genomen om een adequaat veiligheidsniveau te waarborgen.

Betalingsgegevens worden altijd beschermd met de standaard encryptie die wordt gebruikt om gevoelige financiële informatie te beschermen.

Bewaren van gegevens

Het Agentschap zal uw gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de verwerking ervan, rekening houdend met de opdracht van het Agentschap om de kwaliteit van de diensten te kunnen verbeteren, om vragen correct te kunnen beantwoorden en om zijn wettelijke verplichtingen na te komen.

 

 1. Contactgegevens

Federaal Agentschap van de Schuld
Kunstlaan 30
1040 Brussel

Ondernemingsnummer 0666.519.662

 

Voor meer informatie en/of opmerkingen over de bescherming van uw privacy en deze privacyverklaring kunt u een e-mail sturen naar mailto:dpo@debtagency.be of de website https://www.debtagency.be/nl/contactbda bezoeken.