Staatsbons

Alle overschrijvingen die laattijdig werden ontvangen, zijn teruggestort op 12 september.

Op dit ogenblik zijn 1 907 betalingen nog niet zichtbaar in de portefeuilles van de intekenaars. Dit komt overeen met 0,72% van het totale aantal betalingen. Het gaat hier hoofdzakelijk om overschrijvingen met een onjuiste of ontbrekende gestructureerde mededeling en overschrijvingen waarvan het betaalde bedrag afwijkt van de oorspronkelijke aanvraag.

Staatsbons op naam van minderjarigen zijn enkel zichtbaar in hun eigen portefeuille. Vanaf 12 jaar kunnen zij de portefeuille zelf raadplegen met hun eID. Het Agentschap zal zo snel mogelijk alle minderjarigen per mail een bewijs van aankoop bezorgen.

Dit product is uitsluitend bestemd voor particulieren. Onder “particulieren” verstaat men:

 1. de natuurlijke personen die hetzij de Belgische nationaliteit bezitten, hun woonplaats of verblijfplaats hebben in België, hetzij op grond van de Europese regelgeving dezelfde rechten op inschrijving hebben;
 2. de stichtingen;
 3. de verenigingen zonder winstoogmerk;
 4. de kerkfabrieken of instellingen die in het nationaal register van de rechtspersonen geklasseerd worden onder de rubriek « eredienst » ;
 5. de entiteiten, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die gelijkaardig zijn aan de hiervoor opgesomde entiteiten, en die op grond van de Europese regelgeving dezelfde rechten op inschrijving hebben.

Het voornaamste maatschappelijk doel van de personen bedoeld in b) tot e) hiervoor, mag niet bestaan uit een activiteit als financiële instelling. Onder activiteit als financiële instelling verstaat men deze opgenomen in sectie J in de nomenclatuur NACE (Rev 1) in de zin van de Verordening (EEG) nr 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd.

 

 • De Staatsbon, gericht op particuliere beleggers, wordt in principe vier keer per jaar (maart, juni, september en december) uitgegeven. Het is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon die varieert op 1, 3, 5, 8 of 10 jaar. 
 • Minimumbedrag: 100 euro, en in stappen van 100 euro.

 • De staatsbon biedt de belegger de mogelijkheid zijn spaargelden te diversifiëren door een vast rendement te bieden dat in lijn is met de kwaliteit van de emittent, de Belgische staat. Het laat hem ook toe precies te weten hoeveel en wanneer zijn kapitaal hem, jaar na jaar, zal opbrengen. 

Rentevervaldag: op iedere rentevervaldag gebeurt de betaling automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. 

Eindvervaldag: op de eindvervaldag van de lening gebeurt de terugbetaling van het kapitaal automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. De inschrijving op naam wordt automatisch geschrapt.

De waarde van de Staatsbons is beschikbaar op de website "Euronext Brussel". 

De Staatsbons kunnen elke bankwerkdag op de secundaire markt aangekocht of verkocht worden

 • Emittentenrisico: de terugbetaling en de betaling van de rente is afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Dit kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus zoals S&P, Moody's, Fitch en DBRS. Het Federaal Agentschap van de Schuld publiceert een groot aantal van deze ratings op zijn website : https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating
 • Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons
 • Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat, Florint BV, verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staatsbon aan te kopen of te verkopen. 
 • Inflatierisico : de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

Kosten:

 • Inschrijving via de Grootboeken: geen kosten 
 • Inschrijving via uw financiële instelling: Raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd. 

 

Fiscaliteit:

 • Roerende voorheffing: Voor de uitgifte van Staatsbons met duurtijd van 1 jaar die in tweede jaarhelft van 2023 worden uitgegeven, heeft de Ministerraad een wetsontwerp goedgekeurd dat voorziet in een roerende voorheffing van 15,0 procent. Op de coupons van de Staatsbons met duurtijd van 3, 5, 8 en 10 jaar blijft een roerende voorheffing van 30,0 procent verschuldigd
 • Belasting op de beursverrichtingen: 
  • tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag: geen belasting; 
  • bij aankoop of verkoop op de secundaire markt, en indien de transactie plaatsvindt in België: 0,12% (sinds 01/01/2018) met een maximum van 1.300 euro; 
 • Taks op effectenrekeningen: 0,15% (indien van toepassing). 
 1. Hoe gaat een inschrijving via het Grootboek in zijn werk?
  Klik op ‘Staatsbons online’ op onze website (www.destaatsbons.be).
  Log in met een identificatiesleutel zoals ‘itsme’ of via eID.
  Vervolledig de schermen (vul het bedrag in, duid de titularissen aan, vul de bankgegevens in…). Op het einde van de inschrijving ontvangt u de betaalinstructie. U kunt kiezen voor een overschrijving of voor een betaling met de bankkaart.
  Vergeet niet om op tijd je limieten voor betalingen en overschrijvingen te controleren bij je bank.
 2. Wanneer kan ik inschrijven op de Staatsbons via het Grootboek?
  Inschrijven is alleen mogelijk tijdens de inschrijvingsperiode. Voor de uitgifte van september 2023 is dit vanaf 24 augustus t.e.m. 31 augustus 2023. U heeft echter altijd toegang tot de applicatie om uw profiel en portefeuille te bekijken.
   
 3. Kan ik meerdere inschrijvingen doen?
  U kunt meerdere inschrijvingen doen, zowel online bij de dienst van de Grootboeken als bij de plaatsende instellingen.
   
 4. Is mijn inschrijving gelukt?
  U krijgt een bevestiging op het scherm dat uw inschrijving werd geregistreerd met een bepaald referentienummer. U krijgt bovendien twee betaalmogelijkheden (betaling via overschrijving of met de bankkaart).
  Indien u een e-mailadres heeft opgegeven, krijgt u een bevestiging van uw inschrijving.
   
 5. Is mijn betaling gelukt?
  Er wordt geen betaalbevestiging verstuurd. Er kan geen gevolg gegeven worden aan individuele vragen ter controle van de goede ontvangst van de betaling.
  Voor de uitgifte van september 2023 dienen de gelden ten laatste 1 september 2023 effectief op onze rekening te staan.
  Betalingen die niet tijdig ontvangen werden, worden teruggestort.
  Vanaf 4 september 2023 kunt u de effecten raadplegen in de onlinetoepassing in het tabblad ‘portefeuille’.
   
 6. Kan ik mijn betaling splitsen in verschillende overschrijvingen?
  Dit mag. Gelieve bij gesplitste betalingen steeds de correcte gestructureerde mededeling te gebruiken zodat we de betalingen aan de inschrijving kunnen linken.
  De betalingen die we niet kunnen linken, storten we na de inschrijvingsperiode terug. Voor de betalingen die we terugstorten, zullen er bijgevolg geen effecten toegekend worden.
 7. Welke betaalmethode moet ik kiezen? Wat zijn mijn limieten?
  Gebruik Ogone voor bedragen onder €1.000. Voor bedragen boven de € 1.000 kun je een bankoverschrijving doen (laat je bank indien nodig je limieten aanpassen).

 8. Welke informatie moet ik communiceren als ik een betaling doe?
  Gestructureerde communicatie is essentieel.
  Sommige banken vragen je om het adres van de begunstigde in te vullen: Kunstlaan 30, 1040 Brussel.
   

 9. Ik heb per vergissing twee (of meerdere) inschrijvingen gemaakt. Kan ik er één laten annuleren?
  We aanvaarden alleen de effectief betaalde inschrijvingen. Alle andere vervallen automatisch.
   
 10. Kan ik méér betalen dan oorspronkelijk ingeschreven?
  Neen. Gelieve een bijkomende inschrijving aan te maken en deze te betalen met de nieuwe gestructureerde mededeling.
   
 11. Ik ben mijn gestructureerde mededeling vergeten. Hoe kan ik dit oplossen?
  De betalingen die we niet kunnen linken, storten we na 04/09/2023 terug. Deze terugbetaling kan enkele tijd duren
  We proberen om alle betalingen zonder mededeling, of met een foutieve mededeling, manueel te linken aan de inschrijving.
  Voor de betalingen die we kunnen linken, kunt u vanaf 04/09/2023 de Staatsbon raadplegen in de online toepassing onder het tabblad ‘portefeuille’.
   
 12. Kan ik betalen vanaf een buitenlands rekeningnummer?
  U kunt betalen vanaf een buitenlands rekeningnummer.
   
 13. Kan de betaling gebeuren vanaf een Spaarrekening?
  Neen, de betaling moet steeds gebeuren vanaf een zichtrekening, maar wij kunnen wel terugbetalen op een spaarrekening.
   
 14. Kan ik voor één inschrijving de terugbetaling vragen op meerdere rekeningnummers?
  Dat is niet mogelijk. Voor een inschrijving kan slechts één rekeningnummer voor de terugbetaling opgegeven worden. U kunt wel meerdere inschrijvingen doen en telkens een ander rekeningnummer voor de terugbetaling opgeven.
   
 15. Kan ik de terugbetaling vragen op een buitenlands rekeningnummer?
  U kunt de terugbetaling vragen op een buitenlands rekeningnummer.
   
 16. Krijg ik nog een bevestiging opgestuurd?
  Nee, vanaf de uitgifte van 4 september 2023 worden geen bevestigingen meer per post verstuurd. 
  Vanaf de uitgiftedatum kunt u de toegekende effecten raadplegen via het tabblad ‘portefeuille’ in de onlinetoepassing. Voor de uitgifte van september 2023 is dit vanaf 4 september 2023.
   
 17. Waar, hoe en vanaf wanneer kan ik mijn bon raadplegen?
  Vanaf de uitgiftedatum kunt u de toegekende effecten raadplegen via het tabblad ‘portefeuille’ in de onlinetoepassing.
  Voor de uitgifte van september 2023 is dit vanaf 4 september 2023.
   
 18. Welke kosten zijn er bij een inschrijving via het Grootboek? Wat is het verschil met een inschrijving via de banken?
  Via het Grootboek: geen kosten.
  Via uw financiële instelling: raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd.
   
 19. Is de aangeboden interest (“coupon”) dezelfde via mijn bank als via de dienst van de Grootboeken?
  Ja, de Staatsbon heeft overal dezelfde kenmerken, of deze nu via uw bank wordt aangekocht of via het Grootboek. Alleen de kosten kunnen verschillen (cf 18).
   
 20. Kan ik inschrijven als ik woonachtig ben in het buitenland?
  U kunt als Belg vanuit om het even welk land inschrijven op de Staatsbons.
   
 21. Kan ik voor mijn minderjarig kind inschrijven?
  Dit is mogelijk. Het volstaat dat één van de ouders inlogt in het online systeem. Deze persoon zal de ‘aanvrager’ van de staatsbon zijn. Vervolgens is het mogelijk om een ‘titularis’ (het minderjarig kind) aan te duiden.
  Dit lukt enkel indien de aanvrager en de titularis op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn.
   
 22. Ik kan geen tweede houder invoeren, wat moet ik doen?
  Soms zijn er problemen met het invoeren van een tweede houder (wettelijk samenwonenden). In dat geval raden we je aan om twee inschrijvingen te doen, één voor elk van de samenwonenden.
   
 23. Kunnen vennootschappen en feitelijke verenigingen inschrijven?
  Vennootschappen en feitelijke verenigingen behoren niet tot het doelpubliek van de Staatsbons en zij kunnen niet inschrijven.
    
 24. Kan ik mijn Staatsbon verkopen voor de vervaldag?
  Ja, een verkoop is mogelijk aan de marktprijs. Dit kan onder, aan of boven pari zijn tegenover de nominale waarde.
   
 25. Valt mijn aankoop onder het Garantiefonds en Beschermingsfonds?
  Er is geen depositogarantieregeling van toepassing bij een inschrijving of een aankoop via het Grootboek. De eigenaar van een Staatsbon beschikt over een rechtstreekse schuldvordering tegenover de Belgische Staat.
   
 26. Wat ingeval van overlijden?
  In geval van overlijden volgen we de instructies van de erfgenamen. De erfgenamen kunnen kiezen om de bon te verkopen of om deze aan te houden op eigen naam.

Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg van het Federaal Agentschap van de Schuld? Neem contact op met de federale ombudsman:

de federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
email : contact@federaalombudsman.be
website : Federale ombudsman