Staatsbons

Wilt u extra inkomsten?

Kies voor Staatsbons: met een vooraf gekende rente weet u precies hoeveel uw investering jaar na jaar zal opbrengen.

Natuurlijke personen

   
   
Inloggen in online toepassing om uw portefeuille te raadplegen.    
     
   
     
     

Dit product is uitsluitend bestemd voor particulieren. Onder “particulieren” verstaat men:

 1. de natuurlijke personen die hetzij de Belgische nationaliteit bezitten, hun woonplaats of verblijfplaats hebben in België, hetzij op grond van de Europese regelgeving dezelfde rechten op inschrijving hebben;
 2. de stichtingen;
 3. de verenigingen zonder winstoogmerk;
 4. de kerkfabrieken of instellingen die in het nationaal register van de rechtspersonen geklasseerd worden onder de rubriek « eredienst » ;
 5. de entiteiten, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die gelijkaardig zijn aan de hiervoor opgesomde entiteiten, en die op grond van de Europese regelgeving dezelfde rechten op inschrijving hebben.

Het voornaamste maatschappelijk doel van de personen bedoeld in b) tot e) hiervoor, mag niet bestaan uit een activiteit als financiële instelling. Onder activiteit als financiële instelling verstaat men deze opgenomen in sectie J in de nomenclatuur NACE (Rev 1) in de zin van de Verordening (EEG) nr 3037/90 van de Raad van 9 oktober 1990 betreffende de statistische nomenclatuur van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap, zoals gewijzigd.

 

 • De Staatsbon, gericht op particuliere beleggers, wordt in principe vier keer per jaar (maart, juni, september en december) uitgegeven. Het is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon die varieert op 1, 3, 5, 8 of 10 jaar. 
 • Minimumbedrag: 100 euro, en in stappen van 100 euro.

 • De staatsbon biedt de belegger de mogelijkheid zijn spaargelden te diversifiëren door een vast rendement te bieden dat in lijn is met de kwaliteit van de emittent, de Belgische staat. Het laat hem ook toe precies te weten hoeveel en wanneer zijn kapitaal hem, jaar na jaar, zal opbrengen. 

Rentevervaldag: op iedere rentevervaldag gebeurt de betaling automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. 

Eindvervaldag: op de eindvervaldag van de lening gebeurt de terugbetaling van het kapitaal automatisch, zonder bijkomende formaliteiten. De inschrijving op naam wordt automatisch geschrapt.

De waarde van de Staatsbons is beschikbaar op de website "Euronext Brussel". 

De Staatsbons kunnen elke bankwerkdag op de secundaire markt aangekocht of verkocht worden

 • Emittentenrisico: de terugbetaling en de betaling van de rente is afhankelijk van de solvabiliteit van de emittent. Dit kredietrisico van het Koninkrijk België wordt bewaakt door de belangrijkste ratingbureaus zoals S&P, Moody's, Fitch en DBRS. Het Federaal Agentschap van de Schuld publiceert een groot aantal van deze ratings op zijn website : https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating
 • Marktrisico: de marktprijs van de Staatsbons kan fluctueren als gevolg van een aantal factoren, waaronder de wijziging van de rentevoeten. Beleggers die hun Staatsbons willen verkopen vóór de eindvervaldag zullen dit moeten doen tegen de marktprijs. Dit kan resulteren in een meer- of minwaarde ten opzichte van de nominale waarde van de Staatsbons
 • Liquiditeitsrisico: een liquiditeitsaanbrenger aangeduid door de Staat, Florint BV, verzekert de liquiditeit van de Staatsbons. Dit betekent dat het op elk ogenblik mogelijk is om een Staatsbon aan te kopen of te verkopen. 
 • Inflatierisico : de stijging van prijzen van goederen en diensten in de bredere economie kan de koopkracht van het initieel gestorte bedrag tegen de terugbetaling ervan verminderen.

Kosten:

 • Inschrijving via de Grootboeken: geen kosten 
 • Inschrijving via uw financiële instelling: Raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd. 

 

Fiscaliteit:

 • Roerende voorheffing:
  • Voor de uitgifte van Staatsbons met duurtijd van 1 jaar die in tweede jaarhelft van 2023 werden uitgegeven, is de roerende voorheffing van 15,0 procent.
  • Op de coupons van alle andere Staatsbons blijft een roerende voorheffing van 30,0 procent verschuldigd.
 • Belasting op de beursverrichtingen: 
  • tijdens de inschrijvingsperiode en op de eindvervaldag: geen belasting; 
  • bij aankoop of verkoop op de secundaire markt, en indien de transactie plaatsvindt in België: 0,12% (sinds 01/01/2018) met een maximum van 1.300 euro; 
 • Taks op effectenrekeningen: 0,15% (indien van toepassing). 

Algemene vragen

 1. Wanneer kan ik inschrijven via de dienst van de Grootboeken?
  Inschrijven is alleen mogelijk tijdens de inschrijvingsperiode. Buiten deze periode heeft u echter altijd toegang tot de applicatie om uw profiel en uw portefeuille te raadplegen.
   
 2. Welke kosten zijn er bij een inschrijving via de dienst van de Grootboeken? Wat is het verschil met een inschrijving via de banken?
  Via de dienst van de Grootboeken: geen kosten.
  Via uw financiële instelling: raadpleeg de tarieven die door deze worden gehanteerd.
   
 3. Is de aangeboden interest (“coupon”) dezelfde via mijn bank als via de dienst van de dienst van de Grootboeken?
  Ja, de Staatsbons hebben altijd dezelfde kenmerken, of deze nu via uw bank worden aangekocht of via het Grootboek. Alleen de kosten kunnen verschillen (cf 2).
   
 4. Kan ik meerdere inschrijvingen doen?
  U kunt meerdere inschrijvingen doen, zowel online bij de dienst van de Grootboeken als bij de plaatsende instellingen.
   
 5. Kan ik inschrijven als ik woonachtig ben in het buitenland?
  U kunt als Belg vanuit om het even welk land inschrijven op de Staatsbons.
   
 6. Kunnen vennootschappen en feitelijke verenigingen inschrijven?
  Neen, Vennootschappen en feitelijke verenigingen behoren niet tot het doelpubliek van de Staatsbons en zij kunnen niet inschrijven, zelfs als het vennootschappen erkend als sociale onderneming zijn ofwel maatschappen.
   
 7. Valt mijn aankoop onder het Garantiefonds en Beschermingsfonds?
  Er is geen depositogarantieregeling van toepassing bij een aankoop via de dienst van de Grootboeken. De eigenaar van een Staatsbon beschikt over een rechtstreekse schuldvordering tegenover de Belgische Staat.
   
 8. Wat zijn de mogelijkheden om contact op te nemen met de dienst van de Grootboeken? Hoe weet ik zeker dat dit geen fraude is?
  • De dienst van de Grootboeken is bereikbaar per telefoon op het nummer +32 257 475 10 of via e-mail op bonds@debtagency.be
  • Het enige ongevraagde bericht dat u van de dienst van de Grootboeken ontvangt is de e-mail waarin uw inschrijvingsaanvraag wordt bevestigd en waarin de betalingsgegevens zijn opgenomen. Met andere woorden, de dienst van de Grootboeken reageert alleen op berichten die u zelf naar het adres bonds@debtagency.be stuurt.

Inschrijving

 1. Hoe gaat een inschrijving via het Grootboek in zijn werk?
  Klik op ‘Staatsbons online’ op onze website (www.destaatsbons.be).
  Log in met een identificatiesleutel zoals ‘itsme’ of via eID.
  Vervolledig de schermen (vul het bedrag in, duid de titularissen aan, vul de bankgegevens in…). Op het einde van de inschrijving ontvangt u de betaalinstructie. In functie van het bedrag, kunt u kiezen voor een overschrijving of voor een betaling met de bankkaart. Vergeet niet om vooraf bij je bank je dag- en weeklimieten voor betalingen en overschrijvingen te controleren en eventueel te laten aanpassen.
   
 2. Is mijn inschrijving gelukt?
  U krijgt een bevestiging op het scherm dat uw inschrijving werd geregistreerd met een bepaald referentienummer. U krijgt bovendien twee betaalmogelijkheden (betaling via overschrijving of met de bankkaart).
  U krijgt u een bevestiging van uw inschrijving op het e-mailadres dat u heeft opgegeven.
   
 3. Is het mogelijk om een tweede titularis in te voeren?
  Ja, dat kan, maar alleen voor gehuwden of wettelijk samenwonenden.
   
 4. Kan ik voor één inschrijving de terugbetaling vragen op meerdere rekeningnummers?
  Dat is niet mogelijk. Voor een inschrijving kan slechts één rekeningnummer voor de terugbetaling opgegeven worden. U kunt wel meerdere inschrijvingen doen en telkens een ander rekeningnummer voor de terugbetaling opgeven.
   
 5. Kan ik de terugbetaling vragen op een buitenlands rekeningnummer?
  U kunt de terugbetaling vragen op een buitenlands rekeningnummer.
   
 6. Ik heb per vergissing twee (of meerdere) inschrijvingen gedaan. Kan ik er één laten annuleren?
  We aanvaarden alleen de effectief betaalde inschrijvingen. Alle andere vervallen automatisch.
   
 7. Kan ik voor mijn minderjarig kind inschrijven? Hoe raadpleeg ik zijn/haar Staatsbons?
  Dit is mogelijk op voorwaarde dat het minderjarige kind op hetzelfde adres woont als de ouder die de aanvraag doet.. Het volstaat dat die ouder (aanvrager) inlogt op het online systeem en zijn/haar minderjarige kind aanduid als “titularis”.
  Houd er rekening mee dat de Staatsbons op naam van kinderen jonger dan 12 jaar (d.w.z. zonder e-ID) op onze online toepassing niet kunnen worden geraadpleegd. Voor hen moet aan aparte aanvraag via e-mail (met vermelding van de gestructureerde mededeling) worden ingediend, waarna hun een certificaat zal worden bezorgd.
  Kinderen ouder dan 12 kunnen gewoon inloggen met hun e-ID.
   
 8. Krijg ik een bevestiging van mijn betaling?
  Neen, we sturen geen bevestigingen meer per post of via e-mail. 
  De staatsbons kunnen worden geraadpleegd in de online toepassing onder het tabblad “portefeuille” vanaf de 4de (maart, juni, september, december) of de eerstvolgende werkdag in het geval van een weekend, vanaf maandag 11 december in het geval van de campagne van december 2023.

Betaling

 1. Welke betaalmethode moet ik kiezen? Wat zijn mijn limieten?
  Gebruik de online betalingsmodule Ingenico voor bedragen onder €3.000. Voor hogere bedragen kunt u een overschrijving doen via uw homebanking systeem (laat je bank indien nodig je dag- en weeklimieten aanpassen).
   
 2. Welke informatie moet ik communiceren als ik een betaling doen?
  De gestructureerde mededeling is essentieel.
  Sommige banken vragen je om ook het adres van de begunstigde in te vullen:
  Kunstlaan 30, 1040 Brussel.
   
 3. Is mijn betaling gelukt?
  Er wordt geen betaalbevestiging verstuurd. Er kan geen gevolg gegeven worden aan individuele vragen ter controle van de goede ontvangst van de betaling.
  Het geld moet uiterlijk op de laatste dag van de inschrijvingsperiode op onze rekening staan.
  Betalingen die niet tijdig ontvangen werden, worden teruggestort.
  De Staatsbons kunnen vanaf de 4de (maart, juni, september, december) of de eerstvolgende dag in het geval van een weekend worden geraadpleegd in de online toepassing onder het tabblad “portefeuille”. Voor de campagne van december 2023 is dat vanaf maandag 11 december.
   
 4. Kan ik méér betalen dan oorspronkelijk ingeschreven?
  Neen. Gelieve een bijkomende inschrijving te doen en deze te betalen met de nieuwe gestructureerde mededeling.
   
 5. Ik ben mijn gestructureerde mededeling vergeten. Hoe kan ik dit oplossen?
  Betalingen zonder vermelding van de gestructureerde mededeling of met een foutieve gestructureerde mededeling, worden automatisch terugbetaald. U heeft tot het einde van de inschrijvingsperiode de tijd om een nieuwe betaling te doen met de juiste gestructureerde mededeling.
   
 6. Kan ik mijn betaling splitsen in verschillende overschrijvingen?
  Neen, dat is niet mogelijk. Het bedrag van de betaling moet overeenkomen met het bedrag dat bij de inschrijving is geregistreerd.
   
 7. Kan ik betalen vanaf een buitenlands rekeningnummer?
  U kunt betalen vanaf een buitenlands rekeningnummer.
   
 8. Kan de betaling gebeuren vanaf een spaarrekening?
  Neen, de betaling moet steeds gebeuren vanaf een zichtrekening.
   

Na de inschrijving

 1. Waar, hoe en vanaf wanneer kan ik mijn Staatsbons raadplegen?
  De staatsbons kunnen worden geraadpleegd in de online toepassing onder het tabblad “portefeuille” vanaf de 4de (maart, juni, september, december) of de eerstvolgende werkdag in het geval van een weekend. Voor de campagne van december 2023 is dat vanaf 11 december.
   
 2. Kan ik de rekening voor de terugbetaling wijzigen?
  Ja, het enige wat de titularis hoeft te doen, is in de applicatie in het tabblad "portefeuille" klikken op het icoon naast het bedrag en zowel de rekening voor kapitaal als interest wijzigen.
   
 3. Gebeurt de terugbetaling automatisch?
  Ja, u hoeft niets te doen. De terugbetaling wordt automatisch gedaan op de rekening die u heeft opgegeven.
   
 4. Kan ik mijn Staatsbon verkopen voor de vervaldag?
  Ja, een verkoop is mogelijk aan de marktprijs. Dit kan onder of boven pari zijn.
   
 5. Wat ingeval van overlijden?
  In geval van overlijden volgen we de instructies van de erfgenamen. De erfgenamen kunnen kiezen om de bon te verkopen of om deze aan te houden op eigen naam.

Heeft u een klacht? Stuur een bericht naar bonds@debtagency.be. Wij zullen zo snel mogelijk reageren.
Bent u niet tevreden met het antwoord dat u kreeg van het Federaal Agentschap van de Schuld? Neem contact op met de federale ombudsman:

de federale Ombudsman
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
email : contact@federaalombudsman.be
website : Federale ombudsman