Deposito's

Een deposito op korte termijn is een belegging in euro bij de Federaal Agentschap van de Schuld (het “Agentschap”) tegen een vooraf gekende rentevoet voor een periode van minder dan of gelijk aan 1 jaar.

 • Munt: een deposito op korte termijn wordt uitgedrukt in euro.
 • Looptijd: het Agentschap bepaalt in overleg met de klant de looptijd van het deposito op korte termijn. De maximumlooptijd bedraagt 12 maanden.
 • Bedrag: het bedrag van het deposito op korte termijn moet een veelvoud zijn van 1 000 euro met een minimum van 250 000 euro.
 • Rentevoet: de rente wordt bepaald op basis van het rendement van de schatkistcertificaten op de secundaire markt en is afhankelijk van het bedrag en de looptijd van het deposito. Eventueel kan de rentevoet ook negatief zijn. De rentevoet wordt bij aanvang van het deposito vastgelegd.
 • Kosten: een deposito op een korte termijn is kosteloos.

Deposito's op korte termijn zijn hoofdzakelijk bestemd voor instellingen van openbaar nut (ION).

De deposito's moeten gestort worden op de IBAN-rekening BE60 1000 0400 0070 (BIC code NBBEBEBBTRE), geopend bij de Nationale Bank van België op naam van het Agentschap.

Uiterlijk 2 werkdagen voor de stortingsdatum moeten de volgende gegevens overeengekomen worden met de marktzaal van het Agentschap :

 • Het bedrag, afgerond op duizend euro;
 • De rentevoet;
 • De stortingsdatum;
 • De eindvervaldag waarop het kapitaal moet terugbetaald worden;
 • De naam van de bank en het rekeningnummer (IBAN & BIC codes) van waaruit de fondsen zullen gestort worden;
 • De naam van de bank en het rekeningnummer (IBAN & BIC codes) waarop de fondsen (kapitaal en interesten) moeten terugbetaald worden.

Het afsluiten van een deposito op korte termijn gebeurt telefonisch, onmiddellijk gevolgd door een bevestiging per fax of per e-mail . De bevestiging wordt naar de back office verzonden (de contactpersonen staan hierna vermeld) en ondertekend door een gemachtigd persoon.

Instellingen die een deposito doen, moeten hun betalingsinstructies voor de storting van het kapitaal tijdig overmaken aan hun bank zodat de stortingen met de goede valutadatum kunnen geboekt worden.

Voor elke transactie stuurt het Agentschap een schriftelijke bevestiging met de volgende gegevens :

 • het bedrag;
 • de rentevoet;
 • de begindatum;
 • de eindvervaldag;
 • de interesten;
 • het rekeningnummer voor de terugbetaling.

Het geplaatste kapitaal wordt vergoed tegen een rente in functie van de overeengekomen looptijd. De betaling van deze rente gebeurt eenmalig, samen met de terugbetaling van het kapitaal. De rente wordt berekend op het geplaatste kapitaal. De berekeningsbasis voor het rentebedrag is Actual/360.

Wanneer de rentevoet negatief is, dan is de klant een rentebedrag verschuldigd. Op de eindvervaldag wordt het bedrag van de negatieve rente afgetrokken van het kapitaal dat het Agentschap moet terugbetalen.

De overeenkomst voor het openen van een deposito op korte termijn valt onder het Belgisch recht. Voor eventuele betwistingen in verband met de algemene voorwaarden zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.

De algemene voorwaarden zijn van toepassing sedert 1 oktober 2014, maar zij kunnen steeds gewijzigd worden. In dat geval, en tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vervangt de nieuwe versie van de algemene voorwaarden alle vorige versies.

Voor meer informatie kan men contact opnemen met de volgende personen:

 • Marktzaal (frontoffice@debtagency.be) :
  • GILIS Jan (N) : Tel. +32(0)2 282 61 19
  • AGBATI Komla (F) : Tel. +32(0)2 282 61 10
  • VERVOORT Jonas (N) : Tel. +32(0)2 282 61 15
  • AKAHLOUN Aziz (F) : Tel. +32(0)2 282 61 26
 • Back-office (backoffice@debtagency.be) :
  • DALLE Dominique (F) : Tel. +32(0)257 472 63
  • MOENS Steve (N) : Tel. +32(0)257 474 19