Euro Medium Term Note (EMTN)

Dit is een korte samenvatting van het belastingregime dat van toepassing is op de investeerders in NOTES. De geïnteresseerde investeerder gelieve evenwel zijn financiële tussenpersoon of de fiscale administratie (zie contactcenter onderaan) te raadplegen teneinde het regime te kennen dat specifiek op hem van toepassing is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat uw financiële tussenpersoon verplicht is om bepaalde kennisgevingen te doen zoals in het kader van de "Foreign Account Tax Compliance Act" (FATCA).

Bijkomende informatie kunt u bekomen bij het Contactcenter van de FOD Financiën.
(Tel. 0257 257 57, gewoon tarief, elke werkdag van 8 uur tot 17 uur).

De taxatie van de NOTES wordt in het bijzonder geregeld door de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten en het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing, zoals gewijzigd, regime gekend onder de naam "X/N regime".

De investeerders die geen verblijfhouders zijn van het koninkrijk m.b.t. de Belgische belasting en die geen NOTES aanhouden door tussenkomst van een Belgische instelling noch beroepsactiviteiten uitoefenen in België, zijn niet onderworpen aan enige Belgische belasting op inkomsten en meerwaarden of enige andere belasting, enkel en alleen omwille van de verwerving, het bezit van of de overdracht van NOTES. Dit op voorwaarde dat ze de NOTES aanhouden op een vrijgestelde rekening.

De betaling van het kapitaal en de intresten van NOTES gebeurt zonder enige Belgische afhouding aan de bron, door of voor rekening van het Koninkrijk België, voor zover ze door bepaalde vrijgestelde investeerders worden aangehouden op een vrijgestelde effectenrekening geopend bij het X/N clearingstelsel van de Nationale Bank van België (N.B.B.) of bij een deelnemer aan dit systeem. In de andere gevallen is er een bronheffing (momenteel 30%) van toepassing. Daarenboven bestaat de mogelijkheid van een bijkomende heffing op roerende inkomsten.

De vrijgestelde investeerders zijn de entiteiten die vermeld worden in artikel 4 van het Koninklijk besluit van 26 mei 1994. Het betreft o.a. :

  • de investeerders die niet beschouwd worden als verblijfhouders in het koninkrijk m.b.t. de Belgische belasting . Instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht die bestaan uit een onverdeeld vermogen, beheerd door een beheersvennootschap voor rekening van de deelnemers, zijn evenwel slechts vrijgesteld wanneer hun rechten van deelneming niet openbaar in België worden uitgegeven en niet in België worden verhandeld. Investeerders natuurlijke personen en verenigingen zonder winstoogmerk zijn slechts vrijgesteld indien zij geen NOTES aanhouden door tussenkomst van een Belgische inrichting in de zin van artikel 229 van het Belgisch wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (het WIB92) en geen activiteit in België uitoefenen in de zin van artikel 228, paragraaf 2, lid 4 van hetzelfde wetboek;
  • alle binnenlandse vennootschappen in de zin van artikel 2 WIB92.

Onder meer vallen niet onder de vrijgestelde investeerders, de in België verblijvende investeerders zoals particulieren of sommige organisaties zonder winstoogmerk.

Wanneer hij een vrijgestelde rekening opent bij het X/N clearingstelsel van de Nationale Bank van België (NBB) of bij een deelnemer aan dit systeem, dient een vrijgestelde investeerder een identificatieattest van zijn status als vrijgestelde investeerder af te leveren via een formulier, waarvan de inhoud bepaald wordt door de Minister van Financiën. Er zijn geen doorlopende verklaringen vereist van de vrijgestelde investeerders.

De deelnemers zelf daarentegen moeten jaarlijks aan het X/N clearingstelsel van de NBB een verklaring afleggen inzake de vrijgestelde status van elke investeerder voor wiens rekening zij NOTES aanhouden op een vrijgestelde rekening.